Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×C3.A4 and Q=S3

Direct product G=N×Q with N=C2×C3.A4 and Q=S3
dρLabelID
C2×S3×C3.A4366C2xS3xC3.A4432,541

Semidirect products G=N:Q with N=C2×C3.A4 and Q=S3
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C3.A4)⋊1S3 = C2×C9⋊S4φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C3.A4546+(C2xC3.A4):1S3432,536
(C2×C3.A4)⋊2S3 = C2×C32.3S4φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C3.A454(C2xC3.A4):2S3432,537

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×C3.A4 and Q=S3
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C3.A4).1S3 = A4⋊Dic9φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C3.A41086-(C2xC3.A4).1S3432,254
(C2×C3.A4).2S3 = C62.10Dic3φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C3.A4108(C2xC3.A4).2S3432,259
(C2×C3.A4).3S3 = Dic3×C3.A4φ: trivial image366(C2xC3.A4).3S3432,271

׿
×
𝔽