Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C7×Q8 and Q=Q8

Direct product G=N×Q with N=C7×Q8 and Q=Q8
dρLabelID
C7×Q82448C7xQ8^2448,1341

Semidirect products G=N:Q with N=C7×Q8 and Q=Q8
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C7×Q8)⋊1Q8 = Q8⋊Dic14φ: Q8/C2C22 ⊆ Out C7×Q8448(C7xQ8):1Q8448,325
(C7×Q8)⋊2Q8 = Dic7.Q16φ: Q8/C2C22 ⊆ Out C7×Q8448(C7xQ8):2Q8448,328
(C7×Q8)⋊3Q8 = C28.48SD16φ: Q8/C4C2 ⊆ Out C7×Q8448(C7xQ8):3Q8448,554
(C7×Q8)⋊4Q8 = C28.23Q16φ: Q8/C4C2 ⊆ Out C7×Q8448(C7xQ8):4Q8448,555
(C7×Q8)⋊5Q8 = Q8×Dic14φ: Q8/C4C2 ⊆ Out C7×Q8448(C7xQ8):5Q8448,1019
(C7×Q8)⋊6Q8 = Q85Dic14φ: Q8/C4C2 ⊆ Out C7×Q8448(C7xQ8):6Q8448,1022
(C7×Q8)⋊7Q8 = Q86Dic14φ: Q8/C4C2 ⊆ Out C7×Q8448(C7xQ8):7Q8448,1023
(C7×Q8)⋊8Q8 = C7×Q8⋊Q8φ: Q8/C4C2 ⊆ Out C7×Q8448(C7xQ8):8Q8448,883
(C7×Q8)⋊9Q8 = C7×C4.Q16φ: Q8/C4C2 ⊆ Out C7×Q8448(C7xQ8):9Q8448,885
(C7×Q8)⋊10Q8 = C7×Q83Q8φ: trivial image448(C7xQ8):10Q8448,1340

Non-split extensions G=N.Q with N=C7×Q8 and Q=Q8
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C7×Q8).1Q8 = Q8.Dic14φ: Q8/C2C22 ⊆ Out C7×Q8448(C7xQ8).1Q8448,330
(C7×Q8).2Q8 = Q8.2Dic14φ: Q8/C2C22 ⊆ Out C7×Q8448(C7xQ8).2Q8448,333
(C7×Q8).3Q8 = Q8.3Dic14φ: Q8/C4C2 ⊆ Out C7×Q8448(C7xQ8).3Q8448,556
(C7×Q8).4Q8 = C7×Q8.Q8φ: Q8/C4C2 ⊆ Out C7×Q8448(C7xQ8).4Q8448,887

׿
×
𝔽