Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C5×Q8 and Q=Q8

Direct product G=N×Q with N=C5×Q8 and Q=Q8
dρLabelID
C5×Q82320C5xQ8^2320,1560

Semidirect products G=N:Q with N=C5×Q8 and Q=Q8
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C5×Q8)⋊1Q8 = Q8⋊Dic10φ: Q8/C2C22 ⊆ Out C5×Q8320(C5xQ8):1Q8320,418
(C5×Q8)⋊2Q8 = Dic5.9Q16φ: Q8/C2C22 ⊆ Out C5×Q8320(C5xQ8):2Q8320,421
(C5×Q8)⋊3Q8 = C20.48SD16φ: Q8/C4C2 ⊆ Out C5×Q8320(C5xQ8):3Q8320,647
(C5×Q8)⋊4Q8 = C20.23Q16φ: Q8/C4C2 ⊆ Out C5×Q8320(C5xQ8):4Q8320,648
(C5×Q8)⋊5Q8 = Q8×Dic10φ: Q8/C4C2 ⊆ Out C5×Q8320(C5xQ8):5Q8320,1238
(C5×Q8)⋊6Q8 = Q85Dic10φ: Q8/C4C2 ⊆ Out C5×Q8320(C5xQ8):6Q8320,1241
(C5×Q8)⋊7Q8 = Q86Dic10φ: Q8/C4C2 ⊆ Out C5×Q8320(C5xQ8):7Q8320,1242
(C5×Q8)⋊8Q8 = C5×Q8⋊Q8φ: Q8/C4C2 ⊆ Out C5×Q8320(C5xQ8):8Q8320,976
(C5×Q8)⋊9Q8 = C5×C4.Q16φ: Q8/C4C2 ⊆ Out C5×Q8320(C5xQ8):9Q8320,978
(C5×Q8)⋊10Q8 = C5×Q83Q8φ: trivial image320(C5xQ8):10Q8320,1559

Non-split extensions G=N.Q with N=C5×Q8 and Q=Q8
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C5×Q8).1Q8 = Q8.Dic10φ: Q8/C2C22 ⊆ Out C5×Q8320(C5xQ8).1Q8320,423
(C5×Q8).2Q8 = Q8.2Dic10φ: Q8/C2C22 ⊆ Out C5×Q8320(C5xQ8).2Q8320,426
(C5×Q8).3Q8 = Q8.3Dic10φ: Q8/C4C2 ⊆ Out C5×Q8320(C5xQ8).3Q8320,649
(C5×Q8).4Q8 = C5×Q8.Q8φ: Q8/C4C2 ⊆ Out C5×Q8320(C5xQ8).4Q8320,980

׿
×
𝔽