Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C7×C4○D8 and Q=C2

Direct product G=N×Q with N=C7×C4○D8 and Q=C2
dρLabelID
C14×C4○D8224C14xC4oD8448,1355

Semidirect products G=N:Q with N=C7×C4○D8 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C7×C4○D8)⋊1C2 = C56.30C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D82244(C7xC4oD8):1C2448,728
(C7×C4○D8)⋊2C2 = D7×C4○D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D81124(C7xC4oD8):2C2448,1220
(C7×C4○D8)⋊3C2 = D810D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D81124(C7xC4oD8):3C2448,1221
(C7×C4○D8)⋊4C2 = Q16⋊D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D81124+(C7xC4oD8):4C2448,727
(C7×C4○D8)⋊5C2 = D815D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D81124+(C7xC4oD8):5C2448,1222
(C7×C4○D8)⋊6C2 = D8.10D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D82244-(C7xC4oD8):6C2448,1224
(C7×C4○D8)⋊7C2 = D811D14φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D81124(C7xC4oD8):7C2448,1223
(C7×C4○D8)⋊8C2 = C7×C4○D16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D82242(C7xC4oD8):8C2448,916
(C7×C4○D8)⋊9C2 = C7×C16⋊C22φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D81124(C7xC4oD8):9C2448,917
(C7×C4○D8)⋊10C2 = C7×D8⋊C22φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D81124(C7xC4oD8):10C2448,1358
(C7×C4○D8)⋊11C2 = C7×D4○D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D81124(C7xC4oD8):11C2448,1359
(C7×C4○D8)⋊12C2 = C7×D4○SD16φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D81124(C7xC4oD8):12C2448,1360
(C7×C4○D8)⋊13C2 = C7×Q8○D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D82244(C7xC4oD8):13C2448,1361

Non-split extensions G=N.Q with N=C7×C4○D8 and Q=C2
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C7×C4○D8).1C2 = C28.58D8φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D82244(C7xC4oD8).1C2448,124
(C7×C4○D8).2C2 = D85Dic7φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D81124(C7xC4oD8).2C2448,730
(C7×C4○D8).3C2 = D84Dic7φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D81124(C7xC4oD8).3C2448,731
(C7×C4○D8).4C2 = C56.31C23φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D82244-(C7xC4oD8).4C2448,729
(C7×C4○D8).5C2 = D82Dic7φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D81124(C7xC4oD8).5C2448,123
(C7×C4○D8).6C2 = C7×D8.C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D82242(C7xC4oD8).6C2448,163
(C7×C4○D8).7C2 = C7×D82C4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D81124(C7xC4oD8).7C2448,164
(C7×C4○D8).8C2 = C7×C8.26D4φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D81124(C7xC4oD8).8C2448,852
(C7×C4○D8).9C2 = C7×Q32⋊C2φ: C2/C1C2 ⊆ Out C7×C4○D82244(C7xC4oD8).9C2448,918
(C7×C4○D8).10C2 = C7×C8○D8φ: trivial image1122(C7xC4oD8).10C2448,851

׿
×
𝔽