Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×C52C8 and Q=S3

Direct product G=N×Q with N=C2×C52C8 and Q=S3
dρLabelID
C2×S3×C52C8240C2xS3xC5:2C8480,361

Semidirect products G=N:Q with N=C2×C52C8 and Q=S3
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C52C8)⋊1S3 = C10.D24φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C8240(C2xC5:2C8):1S3480,43
(C2×C52C8)⋊2S3 = D6015C4φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C8240(C2xC5:2C8):2S3480,45
(C2×C52C8)⋊3S3 = D12.2Dic5φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C82404(C2xC5:2C8):3S3480,362
(C2×C52C8)⋊4S3 = D60.5C4φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C82404(C2xC5:2C8):4S3480,366
(C2×C52C8)⋊5S3 = C2×C5⋊D24φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C8240(C2xC5:2C8):5S3480,378
(C2×C52C8)⋊6S3 = C20.60D12φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C82404(C2xC5:2C8):6S3480,379
(C2×C52C8)⋊7S3 = C2×D12.D5φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C8240(C2xC5:2C8):7S3480,392
(C2×C52C8)⋊8S3 = C2×Dic6⋊D5φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C8240(C2xC5:2C8):8S3480,393
(C2×C52C8)⋊9S3 = C60.94D4φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C8240(C2xC5:2C8):9S3480,32
(C2×C52C8)⋊10S3 = D304C8φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C8240(C2xC5:2C8):10S3480,33
(C2×C52C8)⋊11S3 = C2×D6.Dic5φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C8240(C2xC5:2C8):11S3480,370
(C2×C52C8)⋊12S3 = C2×D30.5C4φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C8240(C2xC5:2C8):12S3480,371
(C2×C52C8)⋊13S3 = C2×D152C8φ: trivial image240(C2xC5:2C8):13S3480,365

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×C52C8 and Q=S3
extensionφ:Q→Out NdρLabelID
(C2×C52C8).1S3 = C10.Dic12φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C8480(C2xC5:2C8).1S3480,49
(C2×C52C8).2S3 = Dic3015C4φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C8480(C2xC5:2C8).2S3480,51
(C2×C52C8).3S3 = C60.7Q8φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C8480(C2xC5:2C8).3S3480,61
(C2×C52C8).4S3 = C60.8Q8φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C8480(C2xC5:2C8).4S3480,64
(C2×C52C8).5S3 = C60.105D4φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C82404(C2xC5:2C8).5S3480,67
(C2×C52C8).6S3 = C2×C5⋊Dic12φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C8480(C2xC5:2C8).6S3480,396
(C2×C52C8).7S3 = C30.22C42φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C8480(C2xC5:2C8).7S3480,29
(C2×C52C8).8S3 = C30.23C42φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C8480(C2xC5:2C8).8S3480,30
(C2×C52C8).9S3 = C60.14Q8φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C8480(C2xC5:2C8).9S3480,59
(C2×C52C8).10S3 = C60.15Q8φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C8480(C2xC5:2C8).10S3480,60
(C2×C52C8).11S3 = C60.C8φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C82404(C2xC5:2C8).11S3480,303
(C2×C52C8).12S3 = C2×C15⋊C16φ: S3/C3C2 ⊆ Out C2×C52C8480(C2xC5:2C8).12S3480,302
(C2×C52C8).13S3 = Dic3×C52C8φ: trivial image480(C2xC5:2C8).13S3480,26
(C2×C52C8).14S3 = Dic154C8φ: trivial image480(C2xC5:2C8).14S3480,27

׿
×
𝔽