Extensions 1→N→G→Q→1 with N=C2×C4 and Q=C4○D4

Direct product G=N×Q with N=C2×C4 and Q=C4○D4
dρLabelID
C2×C4×C4○D464C2xC4xC4oD4128,2156

Semidirect products G=N:Q with N=C2×C4 and Q=C4○D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
(C2×C4)⋊1(C4○D4) = C23.288C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):1(C4oD4)128,1120
(C2×C4)⋊2(C4○D4) = C24.244C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):2(C4oD4)128,1139
(C2×C4)⋊3(C4○D4) = C24.263C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):3(C4oD4)128,1163
(C2×C4)⋊4(C4○D4) = C24.264C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):4(C4oD4)128,1164
(C2×C4)⋊5(C4○D4) = C22.49C25φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4):5(C4oD4)128,2192
(C2×C4)⋊6(C4○D4) = C22.95C25φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4):6(C4oD4)128,2238
(C2×C4)⋊7(C4○D4) = C22.97C25φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4):7(C4oD4)128,2240
(C2×C4)⋊8(C4○D4) = C22.100C25φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):8(C4oD4)128,2243
(C2×C4)⋊9(C4○D4) = C24.243C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):9(C4oD4)128,1138
(C2×C4)⋊10(C4○D4) = C24.262C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):10(C4oD4)128,1162
(C2×C4)⋊11(C4○D4) = C22.81C25φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4):11(C4oD4)128,2224
(C2×C4)⋊12(C4○D4) = C22.83C25φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4):12(C4oD4)128,2226
(C2×C4)⋊13(C4○D4) = C23.179C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):13(C4oD4)128,1029
(C2×C4)⋊14(C4○D4) = C2×C22.26C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):14(C4oD4)128,2174
(C2×C4)⋊15(C4○D4) = C22.33C25φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4):15(C4oD4)128,2176
(C2×C4)⋊16(C4○D4) = C24.549C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):16(C4oD4)128,1071
(C2×C4)⋊17(C4○D4) = C2×D46D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):17(C4oD4)128,2196
(C2×C4)⋊18(C4○D4) = C22.64C25φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4):18(C4oD4)128,2207
(C2×C4)⋊19(C4○D4) = C23.223C24φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):19(C4oD4)128,1073
(C2×C4)⋊20(C4○D4) = C2×Q86D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):20(C4oD4)128,2199
(C2×C4)⋊21(C4○D4) = C22.69C25φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4):21(C4oD4)128,2212

Non-split extensions G=N.Q with N=C2×C4 and Q=C4○D4
extensionφ:Q→Aut NdρLabelID
(C2×C4).1(C4○D4) = C88D8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).1(C4oD4)128,397
(C2×C4).2(C4○D4) = C814SD16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).2(C4oD4)128,398
(C2×C4).3(C4○D4) = C87D8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).3(C4oD4)128,399
(C2×C4).4(C4○D4) = C813SD16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).4(C4oD4)128,400
(C2×C4).5(C4○D4) = C8.28D8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).5(C4oD4)128,401
(C2×C4).6(C4○D4) = Q81Q16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).6(C4oD4)128,402
(C2×C4).7(C4○D4) = C811SD16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).7(C4oD4)128,403
(C2×C4).8(C4○D4) = C88Q16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).8(C4oD4)128,404
(C2×C4).9(C4○D4) = C810SD16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).9(C4oD4)128,405
(C2×C4).10(C4○D4) = C87Q16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).10(C4oD4)128,406
(C2×C4).11(C4○D4) = D4.1Q16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).11(C4oD4)128,407
(C2×C4).12(C4○D4) = Q8.1Q16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).12(C4oD4)128,408
(C2×C4).13(C4○D4) = D4.2SD16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).13(C4oD4)128,409
(C2×C4).14(C4○D4) = Q8.2SD16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).14(C4oD4)128,410
(C2×C4).15(C4○D4) = D4.3SD16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).15(C4oD4)128,411
(C2×C4).16(C4○D4) = Q8.3SD16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).16(C4oD4)128,412
(C2×C4).17(C4○D4) = D4.2D8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).17(C4oD4)128,413
(C2×C4).18(C4○D4) = Q8.2D8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).18(C4oD4)128,414
(C2×C4).19(C4○D4) = D4.Q16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).19(C4oD4)128,415
(C2×C4).20(C4○D4) = Q8.2Q16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).20(C4oD4)128,416
(C2×C4).21(C4○D4) = C8⋊D8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).21(C4oD4)128,417
(C2×C4).22(C4○D4) = C8⋊SD16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).22(C4oD4)128,418
(C2×C4).23(C4○D4) = C82D8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).23(C4oD4)128,419
(C2×C4).24(C4○D4) = C82SD16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).24(C4oD4)128,420
(C2×C4).25(C4○D4) = C8.D8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).25(C4oD4)128,421
(C2×C4).26(C4○D4) = C8.SD16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).26(C4oD4)128,422
(C2×C4).27(C4○D4) = C83SD16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).27(C4oD4)128,423
(C2×C4).28(C4○D4) = C8⋊Q16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).28(C4oD4)128,424
(C2×C4).29(C4○D4) = C84SD16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).29(C4oD4)128,425
(C2×C4).30(C4○D4) = C82Q16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).30(C4oD4)128,426
(C2×C4).31(C4○D4) = C8.8SD16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).31(C4oD4)128,427
(C2×C4).32(C4○D4) = C8.3Q16φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).32(C4oD4)128,428
(C2×C4).33(C4○D4) = C42.248C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).33(C4oD4)128,429
(C2×C4).34(C4○D4) = C42.249C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).34(C4oD4)128,430
(C2×C4).35(C4○D4) = C42.250C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).35(C4oD4)128,431
(C2×C4).36(C4○D4) = C42.251C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).36(C4oD4)128,432
(C2×C4).37(C4○D4) = C42.252C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).37(C4oD4)128,433
(C2×C4).38(C4○D4) = C42.253C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).38(C4oD4)128,434
(C2×C4).39(C4○D4) = C42.254C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).39(C4oD4)128,435
(C2×C4).40(C4○D4) = C42.255C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).40(C4oD4)128,436
(C2×C4).41(C4○D4) = C8.16C42φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).41(C4oD4)128,479
(C2×C4).42(C4○D4) = C4×C4.D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).42(C4oD4)128,487
(C2×C4).43(C4○D4) = C4×C4.10D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).43(C4oD4)128,488
(C2×C4).44(C4○D4) = C23.5C42φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).44(C4oD4)128,489
(C2×C4).45(C4○D4) = C42.96D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).45(C4oD4)128,532
(C2×C4).46(C4○D4) = C42.97D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).46(C4oD4)128,533
(C2×C4).47(C4○D4) = C4○D4.4Q8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).47(C4oD4)128,547
(C2×C4).48(C4○D4) = C4○D4.5Q8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).48(C4oD4)128,548
(C2×C4).49(C4○D4) = C8.(C4⋊C4)φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).49(C4oD4)128,565
(C2×C4).50(C4○D4) = C4≀C2⋊C4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).50(C4oD4)128,591
(C2×C4).51(C4○D4) = C429(C2×C4)φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).51(C4oD4)128,592
(C2×C4).52(C4○D4) = M4(2).41D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4164(C2xC4).52(C4oD4)128,593
(C2×C4).53(C4○D4) = (C2×D4).Q8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).53(C4oD4)128,600
(C2×C4).54(C4○D4) = M4(2)⋊19D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4164(C2xC4).54(C4oD4)128,616
(C2×C4).55(C4○D4) = C24.23D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).55(C4oD4)128,617
(C2×C4).56(C4○D4) = C4⋊Q815C4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).56(C4oD4)128,618
(C2×C4).57(C4○D4) = C24.24D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C416(C2xC4).57(C4oD4)128,619
(C2×C4).58(C4○D4) = C4.4D413C4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).58(C4oD4)128,620
(C2×C4).59(C4○D4) = M4(2).48D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).59(C4oD4)128,639
(C2×C4).60(C4○D4) = M4(2).49D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).60(C4oD4)128,640
(C2×C4).61(C4○D4) = M4(2).5Q8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).61(C4oD4)128,683
(C2×C4).62(C4○D4) = M4(2).6Q8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).62(C4oD4)128,684
(C2×C4).63(C4○D4) = M4(2).27D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).63(C4oD4)128,685
(C2×C4).64(C4○D4) = M4(2)⋊12D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).64(C4oD4)128,697
(C2×C4).65(C4○D4) = C42.114D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).65(C4oD4)128,698
(C2×C4).66(C4○D4) = C42.115D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).66(C4oD4)128,699
(C2×C4).67(C4○D4) = M4(2).31D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).67(C4oD4)128,709
(C2×C4).68(C4○D4) = M4(2).32D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).68(C4oD4)128,710
(C2×C4).69(C4○D4) = M4(2).33D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).69(C4oD4)128,711
(C2×C4).70(C4○D4) = M4(2)⋊8Q8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).70(C4oD4)128,729
(C2×C4).71(C4○D4) = C42.128D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).71(C4oD4)128,730
(C2×C4).72(C4○D4) = C429D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C416(C2xC4).72(C4oD4)128,734
(C2×C4).73(C4○D4) = C42.129D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).73(C4oD4)128,735
(C2×C4).74(C4○D4) = C4210D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).74(C4oD4)128,736
(C2×C4).75(C4○D4) = C42.130D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).75(C4oD4)128,737
(C2×C4).76(C4○D4) = M4(2)⋊D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).76(C4oD4)128,738
(C2×C4).77(C4○D4) = M4(2)⋊4D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).77(C4oD4)128,739
(C2×C4).78(C4○D4) = M4(2)⋊6D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).78(C4oD4)128,769
(C2×C4).79(C4○D4) = M4(2).7D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).79(C4oD4)128,770
(C2×C4).80(C4○D4) = C4⋊C4.96D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).80(C4oD4)128,777
(C2×C4).81(C4○D4) = C4⋊C4.97D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).81(C4oD4)128,778
(C2×C4).82(C4○D4) = C4⋊C4.98D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).82(C4oD4)128,779
(C2×C4).83(C4○D4) = C22⋊C4.7D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).83(C4oD4)128,785
(C2×C4).84(C4○D4) = (C2×C8).55D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).84(C4oD4)128,810
(C2×C4).85(C4○D4) = (C2×C8).165D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).85(C4oD4)128,811
(C2×C4).86(C4○D4) = C42.10D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).86(C4oD4)128,830
(C2×C4).87(C4○D4) = C4215D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).87(C4oD4)128,1124
(C2×C4).88(C4○D4) = C23.295C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).88(C4oD4)128,1127
(C2×C4).89(C4○D4) = C42.162D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).89(C4oD4)128,1128
(C2×C4).90(C4○D4) = C42.163D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).90(C4oD4)128,1130
(C2×C4).91(C4○D4) = C425Q8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).91(C4oD4)128,1131
(C2×C4).92(C4○D4) = C23.301C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).92(C4oD4)128,1133
(C2×C4).93(C4○D4) = C42.34Q8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).93(C4oD4)128,1134
(C2×C4).94(C4○D4) = C24.249C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).94(C4oD4)128,1146
(C2×C4).95(C4○D4) = C23.315C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).95(C4oD4)128,1147
(C2×C4).96(C4○D4) = C23.322C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).96(C4oD4)128,1154
(C2×C4).97(C4○D4) = C23.323C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).97(C4oD4)128,1155
(C2×C4).98(C4○D4) = C23.328C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).98(C4oD4)128,1160
(C2×C4).99(C4○D4) = C23.329C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).99(C4oD4)128,1161
(C2×C4).100(C4○D4) = C24.267C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).100(C4oD4)128,1171
(C2×C4).101(C4○D4) = C24.268C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).101(C4oD4)128,1173
(C2×C4).102(C4○D4) = C23.345C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).102(C4oD4)128,1177
(C2×C4).103(C4○D4) = C23.346C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).103(C4oD4)128,1178
(C2×C4).104(C4○D4) = C24.271C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).104(C4oD4)128,1179
(C2×C4).105(C4○D4) = C23.348C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).105(C4oD4)128,1180
(C2×C4).106(C4○D4) = C23.351C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).106(C4oD4)128,1183
(C2×C4).107(C4○D4) = C23.352C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).107(C4oD4)128,1184
(C2×C4).108(C4○D4) = C23.353C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).108(C4oD4)128,1185
(C2×C4).109(C4○D4) = C23.354C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).109(C4oD4)128,1186
(C2×C4).110(C4○D4) = C24.276C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).110(C4oD4)128,1187
(C2×C4).111(C4○D4) = C23.356C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).111(C4oD4)128,1188
(C2×C4).112(C4○D4) = C23.359C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).112(C4oD4)128,1191
(C2×C4).113(C4○D4) = C23.360C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).113(C4oD4)128,1192
(C2×C4).114(C4○D4) = C23.364C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).114(C4oD4)128,1196
(C2×C4).115(C4○D4) = C24.285C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).115(C4oD4)128,1197
(C2×C4).116(C4○D4) = C24.286C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).116(C4oD4)128,1198
(C2×C4).117(C4○D4) = C23.367C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).117(C4oD4)128,1199
(C2×C4).118(C4○D4) = C24.290C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).118(C4oD4)128,1203
(C2×C4).119(C4○D4) = C24.295C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).119(C4oD4)128,1210
(C2×C4).120(C4○D4) = C23.379C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).120(C4oD4)128,1211
(C2×C4).121(C4○D4) = C23.385C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).121(C4oD4)128,1217
(C2×C4).122(C4○D4) = C23.391C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).122(C4oD4)128,1223
(C2×C4).123(C4○D4) = C23.392C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).123(C4oD4)128,1224
(C2×C4).124(C4○D4) = C23.396C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).124(C4oD4)128,1228
(C2×C4).125(C4○D4) = C23.397C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).125(C4oD4)128,1229
(C2×C4).126(C4○D4) = C24.308C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).126(C4oD4)128,1231
(C2×C4).127(C4○D4) = C23.400C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).127(C4oD4)128,1232
(C2×C4).128(C4○D4) = C23.406C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).128(C4oD4)128,1238
(C2×C4).129(C4○D4) = C23.407C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).129(C4oD4)128,1239
(C2×C4).130(C4○D4) = C23.408C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).130(C4oD4)128,1240
(C2×C4).131(C4○D4) = C23.409C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).131(C4oD4)128,1241
(C2×C4).132(C4○D4) = C23.411C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).132(C4oD4)128,1243
(C2×C4).133(C4○D4) = C23.412C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).133(C4oD4)128,1244
(C2×C4).134(C4○D4) = C23.413C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).134(C4oD4)128,1245
(C2×C4).135(C4○D4) = C23.414C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).135(C4oD4)128,1246
(C2×C4).136(C4○D4) = C24.309C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).136(C4oD4)128,1247
(C2×C4).137(C4○D4) = C23.416C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).137(C4oD4)128,1248
(C2×C4).138(C4○D4) = C23.417C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).138(C4oD4)128,1249
(C2×C4).139(C4○D4) = C23.418C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).139(C4oD4)128,1250
(C2×C4).140(C4○D4) = C24.311C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).140(C4oD4)128,1253
(C2×C4).141(C4○D4) = C23.422C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).141(C4oD4)128,1254
(C2×C4).142(C4○D4) = C24.313C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).142(C4oD4)128,1255
(C2×C4).143(C4○D4) = C23.424C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).143(C4oD4)128,1256
(C2×C4).144(C4○D4) = C23.425C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).144(C4oD4)128,1257
(C2×C4).145(C4○D4) = C23.432C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).145(C4oD4)128,1264
(C2×C4).146(C4○D4) = C23.433C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).146(C4oD4)128,1265
(C2×C4).147(C4○D4) = C4221D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).147(C4oD4)128,1276
(C2×C4).148(C4○D4) = C42.168D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).148(C4oD4)128,1277
(C2×C4).149(C4○D4) = C426Q8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).149(C4oD4)128,1282
(C2×C4).150(C4○D4) = C42.174D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).150(C4oD4)128,1297
(C2×C4).151(C4○D4) = C42.175D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).151(C4oD4)128,1298
(C2×C4).152(C4○D4) = C42.36Q8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).152(C4oD4)128,1302
(C2×C4).153(C4○D4) = C24.339C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).153(C4oD4)128,1307
(C2×C4).154(C4○D4) = C24.340C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).154(C4oD4)128,1308
(C2×C4).155(C4○D4) = C42.178D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).155(C4oD4)128,1312
(C2×C4).156(C4○D4) = C42.179D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).156(C4oD4)128,1313
(C2×C4).157(C4○D4) = C42.181D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).157(C4oD4)128,1316
(C2×C4).158(C4○D4) = C42.182D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).158(C4oD4)128,1324
(C2×C4).159(C4○D4) = C23.494C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).159(C4oD4)128,1326
(C2×C4).160(C4○D4) = C23.500C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).160(C4oD4)128,1332
(C2×C4).161(C4○D4) = C23.502C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).161(C4oD4)128,1334
(C2×C4).162(C4○D4) = C42.184D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).162(C4oD4)128,1336
(C2×C4).163(C4○D4) = C428Q8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).163(C4oD4)128,1337
(C2×C4).164(C4○D4) = C42.38Q8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).164(C4oD4)128,1338
(C2×C4).165(C4○D4) = C24.355C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).165(C4oD4)128,1339
(C2×C4).166(C4○D4) = C23.508C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).166(C4oD4)128,1340
(C2×C4).167(C4○D4) = C23.530C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).167(C4oD4)128,1362
(C2×C4).168(C4○D4) = C42.189D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).168(C4oD4)128,1364
(C2×C4).169(C4○D4) = C42.191D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).169(C4oD4)128,1366
(C2×C4).170(C4○D4) = C23.535C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).170(C4oD4)128,1367
(C2×C4).171(C4○D4) = C42.192D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).171(C4oD4)128,1369
(C2×C4).172(C4○D4) = C24.374C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).172(C4oD4)128,1370
(C2×C4).173(C4○D4) = C23.548C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).173(C4oD4)128,1380
(C2×C4).174(C4○D4) = C24.375C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).174(C4oD4)128,1381
(C2×C4).175(C4○D4) = C23.550C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).175(C4oD4)128,1382
(C2×C4).176(C4○D4) = C23.551C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).176(C4oD4)128,1383
(C2×C4).177(C4○D4) = C24.376C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).177(C4oD4)128,1384
(C2×C4).178(C4○D4) = C23.553C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).178(C4oD4)128,1385
(C2×C4).179(C4○D4) = C23.554C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).179(C4oD4)128,1386
(C2×C4).180(C4○D4) = C23.555C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).180(C4oD4)128,1387
(C2×C4).181(C4○D4) = C24.377C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).181(C4oD4)128,1393
(C2×C4).182(C4○D4) = C4232D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).182(C4oD4)128,1394
(C2×C4).183(C4○D4) = C24.378C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).183(C4oD4)128,1395
(C2×C4).184(C4○D4) = C42.198D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).184(C4oD4)128,1396
(C2×C4).185(C4○D4) = C24.379C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).185(C4oD4)128,1397
(C2×C4).186(C4○D4) = C4211Q8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).186(C4oD4)128,1398
(C2×C4).187(C4○D4) = C23.567C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).187(C4oD4)128,1399
(C2×C4).188(C4○D4) = C23.573C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).188(C4oD4)128,1405
(C2×C4).189(C4○D4) = C23.574C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).189(C4oD4)128,1406
(C2×C4).190(C4○D4) = C24.389C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).190(C4oD4)128,1414
(C2×C4).191(C4○D4) = C23.589C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).191(C4oD4)128,1421
(C2×C4).192(C4○D4) = C24.401C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).192(C4oD4)128,1426
(C2×C4).193(C4○D4) = C24.407C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).193(C4oD4)128,1433
(C2×C4).194(C4○D4) = C23.605C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).194(C4oD4)128,1437
(C2×C4).195(C4○D4) = C23.607C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).195(C4oD4)128,1439
(C2×C4).196(C4○D4) = C24.411C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).196(C4oD4)128,1441
(C2×C4).197(C4○D4) = C24.412C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).197(C4oD4)128,1442
(C2×C4).198(C4○D4) = C23.611C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).198(C4oD4)128,1443
(C2×C4).199(C4○D4) = C23.612C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).199(C4oD4)128,1444
(C2×C4).200(C4○D4) = C23.613C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).200(C4oD4)128,1445
(C2×C4).201(C4○D4) = C24.413C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).201(C4oD4)128,1446
(C2×C4).202(C4○D4) = C23.616C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).202(C4oD4)128,1448
(C2×C4).203(C4○D4) = C23.618C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).203(C4oD4)128,1450
(C2×C4).204(C4○D4) = C23.621C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).204(C4oD4)128,1453
(C2×C4).205(C4○D4) = C23.624C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).205(C4oD4)128,1456
(C2×C4).206(C4○D4) = C23.625C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).206(C4oD4)128,1457
(C2×C4).207(C4○D4) = C23.626C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).207(C4oD4)128,1458
(C2×C4).208(C4○D4) = C23.627C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).208(C4oD4)128,1459
(C2×C4).209(C4○D4) = C24.421C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).209(C4oD4)128,1461
(C2×C4).210(C4○D4) = C23.630C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).210(C4oD4)128,1462
(C2×C4).211(C4○D4) = C23.631C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).211(C4oD4)128,1463
(C2×C4).212(C4○D4) = C23.632C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).212(C4oD4)128,1464
(C2×C4).213(C4○D4) = C23.633C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).213(C4oD4)128,1465
(C2×C4).214(C4○D4) = C23.640C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).214(C4oD4)128,1472
(C2×C4).215(C4○D4) = C23.651C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).215(C4oD4)128,1483
(C2×C4).216(C4○D4) = C23.652C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).216(C4oD4)128,1484
(C2×C4).217(C4○D4) = C23.655C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).217(C4oD4)128,1487
(C2×C4).218(C4○D4) = C24.438C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).218(C4oD4)128,1489
(C2×C4).219(C4○D4) = C23.659C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).219(C4oD4)128,1491
(C2×C4).220(C4○D4) = C24.440C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).220(C4oD4)128,1493
(C2×C4).221(C4○D4) = C23.671C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).221(C4oD4)128,1503
(C2×C4).222(C4○D4) = C23.672C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).222(C4oD4)128,1504
(C2×C4).223(C4○D4) = C23.673C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).223(C4oD4)128,1505
(C2×C4).224(C4○D4) = C23.675C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).224(C4oD4)128,1507
(C2×C4).225(C4○D4) = C23.676C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).225(C4oD4)128,1508
(C2×C4).226(C4○D4) = C23.677C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).226(C4oD4)128,1509
(C2×C4).227(C4○D4) = C24.448C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).227(C4oD4)128,1512
(C2×C4).228(C4○D4) = C23.683C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).228(C4oD4)128,1515
(C2×C4).229(C4○D4) = C23.686C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).229(C4oD4)128,1518
(C2×C4).230(C4○D4) = C23.687C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).230(C4oD4)128,1519
(C2×C4).231(C4○D4) = C23.689C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).231(C4oD4)128,1521
(C2×C4).232(C4○D4) = C24.454C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).232(C4oD4)128,1522
(C2×C4).233(C4○D4) = C23.691C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).233(C4oD4)128,1523
(C2×C4).234(C4○D4) = C23.693C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).234(C4oD4)128,1525
(C2×C4).235(C4○D4) = C23.694C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).235(C4oD4)128,1526
(C2×C4).236(C4○D4) = C23.695C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).236(C4oD4)128,1527
(C2×C4).237(C4○D4) = C23.696C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).237(C4oD4)128,1528
(C2×C4).238(C4○D4) = C23.697C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).238(C4oD4)128,1529
(C2×C4).239(C4○D4) = C23.698C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).239(C4oD4)128,1530
(C2×C4).240(C4○D4) = C23.699C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).240(C4oD4)128,1531
(C2×C4).241(C4○D4) = C23.700C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).241(C4oD4)128,1532
(C2×C4).242(C4○D4) = C23.701C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).242(C4oD4)128,1533
(C2×C4).243(C4○D4) = C23.702C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).243(C4oD4)128,1534
(C2×C4).244(C4○D4) = C23.703C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).244(C4oD4)128,1535
(C2×C4).245(C4○D4) = C24.456C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).245(C4oD4)128,1536
(C2×C4).246(C4○D4) = C23.705C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).246(C4oD4)128,1537
(C2×C4).247(C4○D4) = C23.706C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).247(C4oD4)128,1538
(C2×C4).248(C4○D4) = C23.707C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).248(C4oD4)128,1539
(C2×C4).249(C4○D4) = C23.708C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).249(C4oD4)128,1540
(C2×C4).250(C4○D4) = C23.709C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).250(C4oD4)128,1541
(C2×C4).251(C4○D4) = C23.710C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).251(C4oD4)128,1542
(C2×C4).252(C4○D4) = C23.728C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).252(C4oD4)128,1560
(C2×C4).253(C4○D4) = C23.729C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).253(C4oD4)128,1561
(C2×C4).254(C4○D4) = C23.730C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).254(C4oD4)128,1562
(C2×C4).255(C4○D4) = C23.731C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).255(C4oD4)128,1563
(C2×C4).256(C4○D4) = C23.732C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).256(C4oD4)128,1564
(C2×C4).257(C4○D4) = C23.733C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).257(C4oD4)128,1565
(C2×C4).258(C4○D4) = C23.736C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).258(C4oD4)128,1568
(C2×C4).259(C4○D4) = C23.737C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).259(C4oD4)128,1569
(C2×C4).260(C4○D4) = C23.738C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).260(C4oD4)128,1570
(C2×C4).261(C4○D4) = C23.739C24φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).261(C4oD4)128,1571
(C2×C4).262(C4○D4) = C4×C8⋊C22φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).262(C4oD4)128,1676
(C2×C4).263(C4○D4) = C4×C8.C22φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).263(C4oD4)128,1677
(C2×C4).264(C4○D4) = C42.277C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).264(C4oD4)128,1680
(C2×C4).265(C4○D4) = C42.278C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).265(C4oD4)128,1681
(C2×C4).266(C4○D4) = C42.279C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).266(C4oD4)128,1682
(C2×C4).267(C4○D4) = C42.280C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).267(C4oD4)128,1683
(C2×C4).268(C4○D4) = C42.281C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).268(C4oD4)128,1684
(C2×C4).269(C4○D4) = C42.283C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).269(C4oD4)128,1687
(C2×C4).270(C4○D4) = M4(2)○D8φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).270(C4oD4)128,1689
(C2×C4).271(C4○D4) = C42.211D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).271(C4oD4)128,1768
(C2×C4).272(C4○D4) = C42.212D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).272(C4oD4)128,1769
(C2×C4).273(C4○D4) = C42.444D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).273(C4oD4)128,1770
(C2×C4).274(C4○D4) = C42.445D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).274(C4oD4)128,1771
(C2×C4).275(C4○D4) = C42.446D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).275(C4oD4)128,1772
(C2×C4).276(C4○D4) = C42.14C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).276(C4oD4)128,1773
(C2×C4).277(C4○D4) = C42.15C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).277(C4oD4)128,1774
(C2×C4).278(C4○D4) = C42.16C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).278(C4oD4)128,1775
(C2×C4).279(C4○D4) = C42.17C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).279(C4oD4)128,1776
(C2×C4).280(C4○D4) = C42.18C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).280(C4oD4)128,1777
(C2×C4).281(C4○D4) = C42.19C23φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).281(C4oD4)128,1778
(C2×C4).282(C4○D4) = (C2×C8)⋊11D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).282(C4oD4)128,1789
(C2×C4).283(C4○D4) = (C2×C8)⋊12D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).283(C4oD4)128,1790
(C2×C4).284(C4○D4) = C8.D4⋊C2φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).284(C4oD4)128,1791
(C2×C4).285(C4○D4) = (C2×C8)⋊13D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).285(C4oD4)128,1792
(C2×C4).286(C4○D4) = (C2×C8)⋊14D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).286(C4oD4)128,1793
(C2×C4).287(C4○D4) = M4(2)⋊16D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).287(C4oD4)128,1794
(C2×C4).288(C4○D4) = M4(2)⋊17D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).288(C4oD4)128,1795
(C2×C4).289(C4○D4) = C2×D4.3D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).289(C4oD4)128,1796
(C2×C4).290(C4○D4) = C2×D4.4D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).290(C4oD4)128,1797
(C2×C4).291(C4○D4) = C2×D4.5D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).291(C4oD4)128,1798
(C2×C4).292(C4○D4) = C42.219D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).292(C4oD4)128,1809
(C2×C4).293(C4○D4) = C42.220D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).293(C4oD4)128,1810
(C2×C4).294(C4○D4) = C42.448D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).294(C4oD4)128,1811
(C2×C4).295(C4○D4) = C42.449D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).295(C4oD4)128,1812
(C2×C4).296(C4○D4) = (C2×D4).301D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).296(C4oD4)128,1828
(C2×C4).297(C4○D4) = (C2×D4).302D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).297(C4oD4)128,1829
(C2×C4).298(C4○D4) = (C2×D4).303D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).298(C4oD4)128,1830
(C2×C4).299(C4○D4) = (C2×D4).304D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).299(C4oD4)128,1831
(C2×C4).300(C4○D4) = C42.240D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).300(C4oD4)128,1870
(C2×C4).301(C4○D4) = C42.241D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).301(C4oD4)128,1871
(C2×C4).302(C4○D4) = C42.242D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).302(C4oD4)128,1872
(C2×C4).303(C4○D4) = C42.243D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).303(C4oD4)128,1873
(C2×C4).304(C4○D4) = C42.244D4φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).304(C4oD4)128,1874
(C2×C4).305(C4○D4) = C22.50C25φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).305(C4oD4)128,2193
(C2×C4).306(C4○D4) = C22.96C25φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).306(C4oD4)128,2239
(C2×C4).307(C4○D4) = C22.98C25φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).307(C4oD4)128,2241
(C2×C4).308(C4○D4) = C22.99C25φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).308(C4oD4)128,2242
(C2×C4).309(C4○D4) = C22.101C25φ: C4○D4/C4C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).309(C4oD4)128,2244
(C2×C4).310(C4○D4) = (C22×C4).275D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).310(C4oD4)128,553
(C2×C4).311(C4○D4) = (C22×C4).276D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).311(C4oD4)128,554
(C2×C4).312(C4○D4) = C24.6(C2×C4)φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4168+(C2xC4).312(C4oD4)128,561
(C2×C4).313(C4○D4) = (C2×Q8).211D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4328-(C2xC4).313(C4oD4)128,562
(C2×C4).314(C4○D4) = C8⋊C417C4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4164(C2xC4).314(C4oD4)128,573
(C2×C4).315(C4○D4) = C24.21D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).315(C4oD4)128,588
(C2×C4).316(C4○D4) = C4.10D42C4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).316(C4oD4)128,589
(C2×C4).317(C4○D4) = M4(2).40D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).317(C4oD4)128,590
(C2×C4).318(C4○D4) = M4(2).44D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).318(C4oD4)128,613
(C2×C4).319(C4○D4) = C8.C22⋊C4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).319(C4oD4)128,614
(C2×C4).320(C4○D4) = C8⋊C22⋊C4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).320(C4oD4)128,615
(C2×C4).321(C4○D4) = (C2×C8)⋊D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4164(C2xC4).321(C4oD4)128,623
(C2×C4).322(C4○D4) = M4(2)⋊20D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).322(C4oD4)128,632
(C2×C4).323(C4○D4) = M4(2).45D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).323(C4oD4)128,633
(C2×C4).324(C4○D4) = M4(2).46D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4328-(C2xC4).324(C4oD4)128,634
(C2×C4).325(C4○D4) = M4(2).47D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4168+(C2xC4).325(C4oD4)128,635
(C2×C4).326(C4○D4) = C42.5D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4168+(C2xC4).326(C4oD4)128,636
(C2×C4).327(C4○D4) = C42.6D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4328-(C2xC4).327(C4oD4)128,637
(C2×C4).328(C4○D4) = C4.(C4×D4)φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4328-(C2xC4).328(C4oD4)128,641
(C2×C4).329(C4○D4) = (C2×C8)⋊4D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4168+(C2xC4).329(C4oD4)128,642
(C2×C4).330(C4○D4) = C42⋊D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4168+(C2xC4).330(C4oD4)128,643
(C2×C4).331(C4○D4) = C42.7D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4328-(C2xC4).331(C4oD4)128,644
(C2×C4).332(C4○D4) = M4(2)⋊21D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4168+(C2xC4).332(C4oD4)128,646
(C2×C4).333(C4○D4) = M4(2).50D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4328-(C2xC4).333(C4oD4)128,647
(C2×C4).334(C4○D4) = C4.10D43C4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).334(C4oD4)128,662
(C2×C4).335(C4○D4) = C4.D43C4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).335(C4oD4)128,663
(C2×C4).336(C4○D4) = C42.427D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4164(C2xC4).336(C4oD4)128,664
(C2×C4).337(C4○D4) = M4(2)⋊5D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4168+(C2xC4).337(C4oD4)128,740
(C2×C4).338(C4○D4) = M4(2).D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4328-(C2xC4).338(C4oD4)128,741
(C2×C4).339(C4○D4) = C422D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4164(C2xC4).339(C4oD4)128,742
(C2×C4).340(C4○D4) = (C2×D4)⋊2Q8φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).340(C4oD4)128,759
(C2×C4).341(C4○D4) = (C2×Q8)⋊2Q8φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).341(C4oD4)128,760
(C2×C4).342(C4○D4) = C4211D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).342(C4oD4)128,771
(C2×C4).343(C4○D4) = C4212D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).343(C4oD4)128,772
(C2×C4).344(C4○D4) = M4(2).8D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4168+(C2xC4).344(C4oD4)128,780
(C2×C4).345(C4○D4) = M4(2).9D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4328-(C2xC4).345(C4oD4)128,781
(C2×C4).346(C4○D4) = M4(2).10D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).346(C4oD4)128,783
(C2×C4).347(C4○D4) = M4(2).11D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).347(C4oD4)128,784
(C2×C4).348(C4○D4) = M4(2)⋊Q8φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).348(C4oD4)128,792
(C2×C4).349(C4○D4) = C423Q8φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).349(C4oD4)128,793
(C2×C4).350(C4○D4) = M4(2).12D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).350(C4oD4)128,795
(C2×C4).351(C4○D4) = M4(2).13D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).351(C4oD4)128,796
(C2×C4).352(C4○D4) = C24.Q8φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4168+(C2xC4).352(C4oD4)128,801
(C2×C4).353(C4○D4) = M4(2).15D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4328-(C2xC4).353(C4oD4)128,802
(C2×C4).354(C4○D4) = (C2×C8).D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4168+(C2xC4).354(C4oD4)128,813
(C2×C4).355(C4○D4) = (C2×C8).6D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4328-(C2xC4).355(C4oD4)128,814
(C2×C4).356(C4○D4) = M4(2).Q8φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).356(C4oD4)128,821
(C2×C4).357(C4○D4) = M4(2).2Q8φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).357(C4oD4)128,822
(C2×C4).358(C4○D4) = C24.11Q8φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4164(C2xC4).358(C4oD4)128,823
(C2×C4).359(C4○D4) = C23.313C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).359(C4oD4)128,1145
(C2×C4).360(C4○D4) = C24.258C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).360(C4oD4)128,1157
(C2×C4).361(C4○D4) = C24.567C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).361(C4oD4)128,1170
(C2×C4).362(C4○D4) = C24.269C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).362(C4oD4)128,1175
(C2×C4).363(C4○D4) = C23.349C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).363(C4oD4)128,1181
(C2×C4).364(C4○D4) = C23.350C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).364(C4oD4)128,1182
(C2×C4).365(C4○D4) = C24.282C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).365(C4oD4)128,1193
(C2×C4).366(C4○D4) = C23.362C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).366(C4oD4)128,1194
(C2×C4).367(C4○D4) = C24.289C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).367(C4oD4)128,1202
(C2×C4).368(C4○D4) = C24.572C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).368(C4oD4)128,1205
(C2×C4).369(C4○D4) = C23.374C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).369(C4oD4)128,1206
(C2×C4).370(C4○D4) = C23.375C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).370(C4oD4)128,1207
(C2×C4).371(C4○D4) = C24.293C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).371(C4oD4)128,1208
(C2×C4).372(C4○D4) = C23.377C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).372(C4oD4)128,1209
(C2×C4).373(C4○D4) = C24.573C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).373(C4oD4)128,1213
(C2×C4).374(C4○D4) = C24.576C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).374(C4oD4)128,1216
(C2×C4).375(C4○D4) = C23.388C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).375(C4oD4)128,1220
(C2×C4).376(C4○D4) = C23.398C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).376(C4oD4)128,1230
(C2×C4).377(C4○D4) = C23.405C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).377(C4oD4)128,1237
(C2×C4).378(C4○D4) = C23.419C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).378(C4oD4)128,1251
(C2×C4).379(C4○D4) = C23.420C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).379(C4oD4)128,1252
(C2×C4).380(C4○D4) = C23.428C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).380(C4oD4)128,1260
(C2×C4).381(C4○D4) = C23.429C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).381(C4oD4)128,1261
(C2×C4).382(C4○D4) = C23.430C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).382(C4oD4)128,1262
(C2×C4).383(C4○D4) = C23.431C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).383(C4oD4)128,1263
(C2×C4).384(C4○D4) = C23.443C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).384(C4oD4)128,1275
(C2×C4).385(C4○D4) = C23.449C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).385(C4oD4)128,1281
(C2×C4).386(C4○D4) = C24.326C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).386(C4oD4)128,1285
(C2×C4).387(C4○D4) = C24.327C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).387(C4oD4)128,1286
(C2×C4).388(C4○D4) = C23.455C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).388(C4oD4)128,1287
(C2×C4).389(C4○D4) = C23.456C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).389(C4oD4)128,1288
(C2×C4).390(C4○D4) = C24.331C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).390(C4oD4)128,1291
(C2×C4).391(C4○D4) = C24.332C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).391(C4oD4)128,1292
(C2×C4).392(C4○D4) = C24.583C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).392(C4oD4)128,1296
(C2×C4).393(C4○D4) = C24.584C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).393(C4oD4)128,1301
(C2×C4).394(C4○D4) = C24.338C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).394(C4oD4)128,1306
(C2×C4).395(C4○D4) = C24.341C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).395(C4oD4)128,1309
(C2×C4).396(C4○D4) = C23.478C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).396(C4oD4)128,1310
(C2×C4).397(C4○D4) = C23.479C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).397(C4oD4)128,1311
(C2×C4).398(C4○D4) = C23.483C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).398(C4oD4)128,1315
(C2×C4).399(C4○D4) = C23.485C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).399(C4oD4)128,1317
(C2×C4).400(C4○D4) = C23.486C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).400(C4oD4)128,1318
(C2×C4).401(C4○D4) = C24.346C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).401(C4oD4)128,1321
(C2×C4).402(C4○D4) = C23.490C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).402(C4oD4)128,1322
(C2×C4).403(C4○D4) = C23.491C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).403(C4oD4)128,1323
(C2×C4).404(C4○D4) = C24.347C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).404(C4oD4)128,1327
(C2×C4).405(C4○D4) = C23.496C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).405(C4oD4)128,1328
(C2×C4).406(C4○D4) = C24.348C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).406(C4oD4)128,1329
(C2×C4).407(C4○D4) = C4222D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).407(C4oD4)128,1330
(C2×C4).408(C4○D4) = C42.183D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).408(C4oD4)128,1331
(C2×C4).409(C4○D4) = C4223D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).409(C4oD4)128,1333
(C2×C4).410(C4○D4) = C4224D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).410(C4oD4)128,1335
(C2×C4).411(C4○D4) = C4225D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).411(C4oD4)128,1341
(C2×C4).412(C4○D4) = C4226D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).412(C4oD4)128,1342
(C2×C4).413(C4○D4) = C42.185D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).413(C4oD4)128,1343
(C2×C4).414(C4○D4) = C429Q8φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).414(C4oD4)128,1344
(C2×C4).415(C4○D4) = C23.571C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).415(C4oD4)128,1403
(C2×C4).416(C4○D4) = C23.572C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).416(C4oD4)128,1404
(C2×C4).417(C4○D4) = C23.580C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).417(C4oD4)128,1412
(C2×C4).418(C4○D4) = C24.393C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).418(C4oD4)128,1418
(C2×C4).419(C4○D4) = C24.394C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).419(C4oD4)128,1419
(C2×C4).420(C4○D4) = C24.395C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).420(C4oD4)128,1420
(C2×C4).421(C4○D4) = C23.590C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).421(C4oD4)128,1422
(C2×C4).422(C4○D4) = C23.591C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).422(C4oD4)128,1423
(C2×C4).423(C4○D4) = C23.592C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).423(C4oD4)128,1424
(C2×C4).424(C4○D4) = C23.595C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).424(C4oD4)128,1427
(C2×C4).425(C4○D4) = C24.405C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).425(C4oD4)128,1430
(C2×C4).426(C4○D4) = C24.406C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).426(C4oD4)128,1431
(C2×C4).427(C4○D4) = C23.600C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).427(C4oD4)128,1432
(C2×C4).428(C4○D4) = C23.602C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).428(C4oD4)128,1434
(C2×C4).429(C4○D4) = C23.603C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).429(C4oD4)128,1435
(C2×C4).430(C4○D4) = C24.408C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).430(C4oD4)128,1436
(C2×C4).431(C4○D4) = C23.606C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).431(C4oD4)128,1438
(C2×C4).432(C4○D4) = C23.608C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).432(C4oD4)128,1440
(C2×C4).433(C4○D4) = C23.615C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).433(C4oD4)128,1447
(C2×C4).434(C4○D4) = C23.617C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).434(C4oD4)128,1449
(C2×C4).435(C4○D4) = C23.619C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).435(C4oD4)128,1451
(C2×C4).436(C4○D4) = C23.620C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).436(C4oD4)128,1452
(C2×C4).437(C4○D4) = C23.622C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).437(C4oD4)128,1454
(C2×C4).438(C4○D4) = C24.418C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).438(C4oD4)128,1455
(C2×C4).439(C4○D4) = C23.637C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).439(C4oD4)128,1469
(C2×C4).440(C4○D4) = C24.426C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).440(C4oD4)128,1470
(C2×C4).441(C4○D4) = C24.427C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).441(C4oD4)128,1471
(C2×C4).442(C4○D4) = C23.641C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).442(C4oD4)128,1473
(C2×C4).443(C4○D4) = C24.428C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).443(C4oD4)128,1474
(C2×C4).444(C4○D4) = C23.643C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).444(C4oD4)128,1475
(C2×C4).445(C4○D4) = C24.430C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).445(C4oD4)128,1476
(C2×C4).446(C4○D4) = C23.645C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).446(C4oD4)128,1477
(C2×C4).447(C4○D4) = C24.432C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).447(C4oD4)128,1478
(C2×C4).448(C4○D4) = C23.647C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).448(C4oD4)128,1479
(C2×C4).449(C4○D4) = C24.434C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).449(C4oD4)128,1480
(C2×C4).450(C4○D4) = C23.649C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).450(C4oD4)128,1481
(C2×C4).451(C4○D4) = C24.435C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).451(C4oD4)128,1482
(C2×C4).452(C4○D4) = C24.437C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).452(C4oD4)128,1485
(C2×C4).453(C4○D4) = C23.654C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).453(C4oD4)128,1486
(C2×C4).454(C4○D4) = C23.656C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).454(C4oD4)128,1488
(C2×C4).455(C4○D4) = C23.658C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).455(C4oD4)128,1490
(C2×C4).456(C4○D4) = C23.662C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).456(C4oD4)128,1494
(C2×C4).457(C4○D4) = C23.663C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).457(C4oD4)128,1495
(C2×C4).458(C4○D4) = C23.664C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).458(C4oD4)128,1496
(C2×C4).459(C4○D4) = C24.443C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).459(C4oD4)128,1497
(C2×C4).460(C4○D4) = C23.666C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).460(C4oD4)128,1498
(C2×C4).461(C4○D4) = C23.667C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).461(C4oD4)128,1499
(C2×C4).462(C4○D4) = C23.668C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).462(C4oD4)128,1500
(C2×C4).463(C4○D4) = C23.669C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).463(C4oD4)128,1501
(C2×C4).464(C4○D4) = C24.445C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).464(C4oD4)128,1502
(C2×C4).465(C4○D4) = C23.674C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).465(C4oD4)128,1506
(C2×C4).466(C4○D4) = C23.678C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).466(C4oD4)128,1510
(C2×C4).467(C4○D4) = C23.679C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).467(C4oD4)128,1511
(C2×C4).468(C4○D4) = C23.681C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).468(C4oD4)128,1513
(C2×C4).469(C4○D4) = C23.682C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).469(C4oD4)128,1514
(C2×C4).470(C4○D4) = C24.450C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).470(C4oD4)128,1516
(C2×C4).471(C4○D4) = C23.685C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).471(C4oD4)128,1517
(C2×C4).472(C4○D4) = C23.688C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).472(C4oD4)128,1520
(C2×C4).473(C4○D4) = C23.692C24φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).473(C4oD4)128,1524
(C2×C4).474(C4○D4) = C42.275C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).474(C4oD4)128,1678
(C2×C4).475(C4○D4) = C42.276C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).475(C4oD4)128,1679
(C2×C4).476(C4○D4) = M4(2).51D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4164(C2xC4).476(C4oD4)128,1688
(C2×C4).477(C4○D4) = M4(2)⋊14D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).477(C4oD4)128,1787
(C2×C4).478(C4○D4) = M4(2)⋊15D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).478(C4oD4)128,1788
(C2×C4).479(C4○D4) = M4(2).37D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4168+(C2xC4).479(C4oD4)128,1800
(C2×C4).480(C4○D4) = M4(2).38D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C4328-(C2xC4).480(C4oD4)128,1801
(C2×C4).481(C4○D4) = C42.20C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).481(C4oD4)128,1813
(C2×C4).482(C4○D4) = C42.21C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).482(C4oD4)128,1814
(C2×C4).483(C4○D4) = C42.22C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).483(C4oD4)128,1815
(C2×C4).484(C4○D4) = C42.23C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).484(C4oD4)128,1816
(C2×C4).485(C4○D4) = C24.183D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).485(C4oD4)128,1824
(C2×C4).486(C4○D4) = C24.116D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).486(C4oD4)128,1825
(C2×C4).487(C4○D4) = C24.117D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).487(C4oD4)128,1826
(C2×C4).488(C4○D4) = C24.118D4φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).488(C4oD4)128,1827
(C2×C4).489(C4○D4) = C42.366C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).489(C4oD4)128,1868
(C2×C4).490(C4○D4) = C42.367C23φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).490(C4oD4)128,1869
(C2×C4).491(C4○D4) = C22.82C25φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).491(C4oD4)128,2225
(C2×C4).492(C4○D4) = C22.84C25φ: C4○D4/C22C22 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).492(C4oD4)128,2227
(C2×C4).493(C4○D4) = C8×D8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).493(C4oD4)128,307
(C2×C4).494(C4○D4) = C8×SD16φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).494(C4oD4)128,308
(C2×C4).495(C4○D4) = C8×Q16φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).495(C4oD4)128,309
(C2×C4).496(C4○D4) = SD16⋊C8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).496(C4oD4)128,310
(C2×C4).497(C4○D4) = Q165C8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).497(C4oD4)128,311
(C2×C4).498(C4○D4) = D85C8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).498(C4oD4)128,312
(C2×C4).499(C4○D4) = C89D8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).499(C4oD4)128,313
(C2×C4).500(C4○D4) = C812SD16φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).500(C4oD4)128,314
(C2×C4).501(C4○D4) = C815SD16φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).501(C4oD4)128,315
(C2×C4).502(C4○D4) = C89Q16φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).502(C4oD4)128,316
(C2×C4).503(C4○D4) = D4.M4(2)φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).503(C4oD4)128,317
(C2×C4).504(C4○D4) = D42M4(2)φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).504(C4oD4)128,318
(C2×C4).505(C4○D4) = Q8.M4(2)φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).505(C4oD4)128,319
(C2×C4).506(C4○D4) = Q82M4(2)φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).506(C4oD4)128,320
(C2×C4).507(C4○D4) = C86D8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).507(C4oD4)128,321
(C2×C4).508(C4○D4) = C89SD16φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).508(C4oD4)128,322
(C2×C4).509(C4○D4) = C86Q16φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).509(C4oD4)128,323
(C2×C4).510(C4○D4) = C8⋊M4(2)φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).510(C4oD4)128,324
(C2×C4).511(C4○D4) = C8.M4(2)φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).511(C4oD4)128,325
(C2×C4).512(C4○D4) = C83M4(2)φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).512(C4oD4)128,326
(C2×C4).513(C4○D4) = C4242D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).513(C4oD4)128,1022
(C2×C4).514(C4○D4) = C23.178C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).514(C4oD4)128,1028
(C2×C4).515(C4○D4) = C432C2φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).515(C4oD4)128,1030
(C2×C4).516(C4○D4) = C23.214C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).516(C4oD4)128,1064
(C2×C4).517(C4○D4) = C23.215C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).517(C4oD4)128,1065
(C2×C4).518(C4○D4) = C24.203C23φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).518(C4oD4)128,1066
(C2×C4).519(C4○D4) = C24.204C23φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).519(C4oD4)128,1067
(C2×C4).520(C4○D4) = C23.218C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).520(C4oD4)128,1068
(C2×C4).521(C4○D4) = C24.205C23φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).521(C4oD4)128,1069
(C2×C4).522(C4○D4) = C23.426C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).522(C4oD4)128,1258
(C2×C4).523(C4○D4) = C24.315C23φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).523(C4oD4)128,1259
(C2×C4).524(C4○D4) = C23.457C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).524(C4oD4)128,1289
(C2×C4).525(C4○D4) = C23.458C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).525(C4oD4)128,1290
(C2×C4).526(C4○D4) = C24.345C23φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).526(C4oD4)128,1319
(C2×C4).527(C4○D4) = C23.488C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).527(C4oD4)128,1320
(C2×C4).528(C4○D4) = C4243D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).528(C4oD4)128,1584
(C2×C4).529(C4○D4) = C23.753C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).529(C4oD4)128,1585
(C2×C4).530(C4○D4) = C4313C2φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).530(C4oD4)128,1592
(C2×C4).531(C4○D4) = C4314C2φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).531(C4oD4)128,1593
(C2×C4).532(C4○D4) = C4215Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).532(C4oD4)128,1595
(C2×C4).533(C4○D4) = C43.18C2φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).533(C4oD4)128,1596
(C2×C4).534(C4○D4) = C434C2φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).534(C4oD4)128,1597
(C2×C4).535(C4○D4) = C435C2φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).535(C4oD4)128,1598
(C2×C4).536(C4○D4) = C4×C4≀C2φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).536(C4oD4)128,490
(C2×C4).537(C4○D4) = D4.C42φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).537(C4oD4)128,491
(C2×C4).538(C4○D4) = C4×D4⋊C4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).538(C4oD4)128,492
(C2×C4).539(C4○D4) = C4×Q8⋊C4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).539(C4oD4)128,493
(C2×C4).540(C4○D4) = D4⋊C42φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).540(C4oD4)128,494
(C2×C4).541(C4○D4) = Q8⋊C42φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).541(C4oD4)128,495
(C2×C4).542(C4○D4) = Q8.C42φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).542(C4oD4)128,496
(C2×C4).543(C4○D4) = D4.3C42φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).543(C4oD4)128,497
(C2×C4).544(C4○D4) = C8.14C42φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).544(C4oD4)128,504
(C2×C4).545(C4○D4) = C8.5C42φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).545(C4oD4)128,505
(C2×C4).546(C4○D4) = C4×C4.Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).546(C4oD4)128,506
(C2×C4).547(C4○D4) = C4×C2.D8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).547(C4oD4)128,507
(C2×C4).548(C4○D4) = C8⋊C42φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).548(C4oD4)128,508
(C2×C4).549(C4○D4) = C4×C8.C4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).549(C4oD4)128,509
(C2×C4).550(C4○D4) = C8.6C42φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).550(C4oD4)128,510
(C2×C4).551(C4○D4) = C24.133D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).551(C4oD4)128,539
(C2×C4).552(C4○D4) = C23.22D8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).552(C4oD4)128,540
(C2×C4).553(C4○D4) = C24.67D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).553(C4oD4)128,541
(C2×C4).554(C4○D4) = C24.19Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).554(C4oD4)128,542
(C2×C4).555(C4○D4) = C24.9Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).555(C4oD4)128,543
(C2×C4).556(C4○D4) = C42.55Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).556(C4oD4)128,566
(C2×C4).557(C4○D4) = C42.56Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).557(C4oD4)128,567
(C2×C4).558(C4○D4) = C42.24Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).558(C4oD4)128,568
(C2×C4).559(C4○D4) = C42.322D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).559(C4oD4)128,569
(C2×C4).560(C4○D4) = C42.104D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).560(C4oD4)128,570
(C2×C4).561(C4○D4) = (C2×SD16)⋊14C4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).561(C4oD4)128,609
(C2×C4).562(C4○D4) = (C2×C4)⋊9Q16φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).562(C4oD4)128,610
(C2×C4).563(C4○D4) = (C2×C4)⋊9D8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).563(C4oD4)128,611
(C2×C4).564(C4○D4) = (C2×SD16)⋊15C4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).564(C4oD4)128,612
(C2×C4).565(C4○D4) = C24.135D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).565(C4oD4)128,624
(C2×C4).566(C4○D4) = C23.23D8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).566(C4oD4)128,625
(C2×C4).567(C4○D4) = C24.75D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).567(C4oD4)128,626
(C2×C4).568(C4○D4) = C24.76D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).568(C4oD4)128,627
(C2×C4).569(C4○D4) = (C2×C4)≀C2φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C416(C2xC4).569(C4oD4)128,628
(C2×C4).570(C4○D4) = C427D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).570(C4oD4)128,629
(C2×C4).571(C4○D4) = C2.D84C4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).571(C4oD4)128,650
(C2×C4).572(C4○D4) = C4.Q89C4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).572(C4oD4)128,651
(C2×C4).573(C4○D4) = C4.Q810C4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).573(C4oD4)128,652
(C2×C4).574(C4○D4) = C2.D85C4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).574(C4oD4)128,653
(C2×C4).575(C4○D4) = D4⋊C4⋊C4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).575(C4oD4)128,657
(C2×C4).576(C4○D4) = C4.67(C4×D4)φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).576(C4oD4)128,658
(C2×C4).577(C4○D4) = C4.68(C4×D4)φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).577(C4oD4)128,659
(C2×C4).578(C4○D4) = C2.(C4×Q16)φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).578(C4oD4)128,660
(C2×C4).579(C4○D4) = C2.(C88D4)φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).579(C4oD4)128,665
(C2×C4).580(C4○D4) = C2.(C87D4)φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).580(C4oD4)128,666
(C2×C4).581(C4○D4) = C2.(C8⋊D4)φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).581(C4oD4)128,667
(C2×C4).582(C4○D4) = C2.(C82D4)φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).582(C4oD4)128,668
(C2×C4).583(C4○D4) = C42.428D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).583(C4oD4)128,669
(C2×C4).584(C4○D4) = C42.107D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).584(C4oD4)128,670
(C2×C4).585(C4○D4) = C87(C4⋊C4)φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).585(C4oD4)128,673
(C2×C4).586(C4○D4) = C85(C4⋊C4)φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).586(C4oD4)128,674
(C2×C4).587(C4○D4) = C4.(C4×Q8)φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).587(C4oD4)128,675
(C2×C4).588(C4○D4) = C8⋊(C4⋊C4)φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).588(C4oD4)128,676
(C2×C4).589(C4○D4) = C42.62Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).589(C4oD4)128,677
(C2×C4).590(C4○D4) = C42.28Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).590(C4oD4)128,678
(C2×C4).591(C4○D4) = C42.431D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).591(C4oD4)128,688
(C2×C4).592(C4○D4) = C42.432D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).592(C4oD4)128,689
(C2×C4).593(C4○D4) = C42.433D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).593(C4oD4)128,690
(C2×C4).594(C4○D4) = C42.110D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).594(C4oD4)128,691
(C2×C4).595(C4○D4) = C42.111D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).595(C4oD4)128,692
(C2×C4).596(C4○D4) = C42.112D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).596(C4oD4)128,693
(C2×C4).597(C4○D4) = C43⋊C2φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).597(C4oD4)128,694
(C2×C4).598(C4○D4) = C428D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).598(C4oD4)128,695
(C2×C4).599(C4○D4) = (C2×C4)⋊9SD16φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).599(C4oD4)128,700
(C2×C4).600(C4○D4) = (C2×C4)⋊6Q16φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).600(C4oD4)128,701
(C2×C4).601(C4○D4) = (C2×C4)⋊6D8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).601(C4oD4)128,702
(C2×C4).602(C4○D4) = (C2×Q16)⋊10C4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).602(C4oD4)128,703
(C2×C4).603(C4○D4) = (C2×D8)⋊10C4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).603(C4oD4)128,704
(C2×C4).604(C4○D4) = C8⋊(C22⋊C4)φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).604(C4oD4)128,705
(C2×C4).605(C4○D4) = C42.326D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).605(C4oD4)128,706
(C2×C4).606(C4○D4) = C42.116D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).606(C4oD4)128,707
(C2×C4).607(C4○D4) = C42.436D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).607(C4oD4)128,722
(C2×C4).608(C4○D4) = C42.437D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).608(C4oD4)128,723
(C2×C4).609(C4○D4) = C42.124D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).609(C4oD4)128,724
(C2×C4).610(C4○D4) = C42.125D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).610(C4oD4)128,725
(C2×C4).611(C4○D4) = C4216Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).611(C4oD4)128,726
(C2×C4).612(C4○D4) = C42⋊Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).612(C4oD4)128,727
(C2×C4).613(C4○D4) = C232D8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).613(C4oD4)128,731
(C2×C4).614(C4○D4) = C233SD16φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).614(C4oD4)128,732
(C2×C4).615(C4○D4) = C232Q16φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).615(C4oD4)128,733
(C2×C4).616(C4○D4) = (C2×D4)⋊Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).616(C4oD4)128,755
(C2×C4).617(C4○D4) = (C2×Q8)⋊Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).617(C4oD4)128,756
(C2×C4).618(C4○D4) = C4⋊C4.84D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).618(C4oD4)128,757
(C2×C4).619(C4○D4) = C4⋊C4.85D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).619(C4oD4)128,758
(C2×C4).620(C4○D4) = C4⋊C4.106D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).620(C4oD4)128,797
(C2×C4).621(C4○D4) = (C2×Q8).8Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).621(C4oD4)128,798
(C2×C4).622(C4○D4) = (C2×C4).23D8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).622(C4oD4)128,799
(C2×C4).623(C4○D4) = (C2×C8).52D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).623(C4oD4)128,800
(C2×C4).624(C4○D4) = C428C4⋊C2φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).624(C4oD4)128,805
(C2×C4).625(C4○D4) = (C2×Q8).109D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).625(C4oD4)128,806
(C2×C4).626(C4○D4) = C23.12D8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).626(C4oD4)128,807
(C2×C4).627(C4○D4) = C24.88D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).627(C4oD4)128,808
(C2×C4).628(C4○D4) = C24.89D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).628(C4oD4)128,809
(C2×C4).629(C4○D4) = (C2×C4).26D8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).629(C4oD4)128,818
(C2×C4).630(C4○D4) = (C2×C4).21Q16φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).630(C4oD4)128,819
(C2×C4).631(C4○D4) = C4.(C4⋊Q8)φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).631(C4oD4)128,820
(C2×C4).632(C4○D4) = C4⋊C4.Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).632(C4oD4)128,833
(C2×C4).633(C4○D4) = C23.165C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).633(C4oD4)128,1015
(C2×C4).634(C4○D4) = C23.167C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).634(C4oD4)128,1017
(C2×C4).635(C4○D4) = C439C2φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).635(C4oD4)128,1025
(C2×C4).636(C4○D4) = C4214Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).636(C4oD4)128,1027
(C2×C4).637(C4○D4) = C4×C4⋊D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).637(C4oD4)128,1032
(C2×C4).638(C4○D4) = C4×C22⋊Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).638(C4oD4)128,1034
(C2×C4).639(C4○D4) = C4×C4.4D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).639(C4oD4)128,1035
(C2×C4).640(C4○D4) = C4×C42.C2φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).640(C4oD4)128,1037
(C2×C4).641(C4○D4) = C4×C41D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).641(C4oD4)128,1038
(C2×C4).642(C4○D4) = C4×C4⋊Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).642(C4oD4)128,1039
(C2×C4).643(C4○D4) = C24.192C23φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).643(C4oD4)128,1046
(C2×C4).644(C4○D4) = C23.201C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).644(C4oD4)128,1051
(C2×C4).645(C4○D4) = C23.202C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).645(C4oD4)128,1052
(C2×C4).646(C4○D4) = C42.159D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).646(C4oD4)128,1055
(C2×C4).647(C4○D4) = C4213D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).647(C4oD4)128,1056
(C2×C4).648(C4○D4) = C42.160D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).648(C4oD4)128,1058
(C2×C4).649(C4○D4) = C42.161D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).649(C4oD4)128,1059
(C2×C4).650(C4○D4) = C4214D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).650(C4oD4)128,1060
(C2×C4).651(C4○D4) = C42.33Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).651(C4oD4)128,1062
(C2×C4).652(C4○D4) = C424Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).652(C4oD4)128,1063
(C2×C4).653(C4○D4) = C24.259C23φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).653(C4oD4)128,1158
(C2×C4).654(C4○D4) = C23.327C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).654(C4oD4)128,1159
(C2×C4).655(C4○D4) = C4227D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).655(C4oD4)128,1351
(C2×C4).656(C4○D4) = C4228D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).656(C4oD4)128,1352
(C2×C4).657(C4○D4) = C42.186D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).657(C4oD4)128,1353
(C2×C4).658(C4○D4) = C23.524C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).658(C4oD4)128,1356
(C2×C4).659(C4○D4) = C23.525C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).659(C4oD4)128,1357
(C2×C4).660(C4○D4) = C42.187D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).660(C4oD4)128,1360
(C2×C4).661(C4○D4) = C42.188D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).661(C4oD4)128,1361
(C2×C4).662(C4○D4) = C42.193D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).662(C4oD4)128,1372
(C2×C4).663(C4○D4) = C42.194D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).663(C4oD4)128,1373
(C2×C4).664(C4○D4) = C42.195D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).664(C4oD4)128,1374
(C2×C4).665(C4○D4) = C23.544C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).665(C4oD4)128,1376
(C2×C4).666(C4○D4) = C23.545C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).666(C4oD4)128,1377
(C2×C4).667(C4○D4) = C42.39Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).667(C4oD4)128,1379
(C2×C4).668(C4○D4) = C4246D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).668(C4oD4)128,1582
(C2×C4).669(C4○D4) = C42.439D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).669(C4oD4)128,1583
(C2×C4).670(C4○D4) = C24.598C23φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).670(C4oD4)128,1586
(C2×C4).671(C4○D4) = C24.599C23φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).671(C4oD4)128,1587
(C2×C4).672(C4○D4) = C4247D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).672(C4oD4)128,1588
(C2×C4).673(C4○D4) = C42.440D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).673(C4oD4)128,1589
(C2×C4).674(C4○D4) = C4312C2φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).674(C4oD4)128,1590
(C2×C4).675(C4○D4) = C43.15C2φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).675(C4oD4)128,1591
(C2×C4).676(C4○D4) = C4218Q8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).676(C4oD4)128,1594
(C2×C4).677(C4○D4) = C42.677C23φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).677(C4oD4)128,1652
(C2×C4).678(C4○D4) = C42.259C23φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).678(C4oD4)128,1653
(C2×C4).679(C4○D4) = C42.260C23φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).679(C4oD4)128,1654
(C2×C4).680(C4○D4) = C42.261C23φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).680(C4oD4)128,1655
(C2×C4).681(C4○D4) = C42.264C23φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).681(C4oD4)128,1661
(C2×C4).682(C4○D4) = C42.265C23φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).682(C4oD4)128,1662
(C2×C4).683(C4○D4) = C42.681C23φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).683(C4oD4)128,1663
(C2×C4).684(C4○D4) = C42.266C23φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).684(C4oD4)128,1664
(C2×C4).685(C4○D4) = C2×C4×D8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).685(C4oD4)128,1668
(C2×C4).686(C4○D4) = C2×C4×SD16φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).686(C4oD4)128,1669
(C2×C4).687(C4○D4) = C2×C4×Q16φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).687(C4oD4)128,1670
(C2×C4).688(C4○D4) = C4×C4○D8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).688(C4oD4)128,1671
(C2×C4).689(C4○D4) = C2×SD16⋊C4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).689(C4oD4)128,1672
(C2×C4).690(C4○D4) = C2×Q16⋊C4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).690(C4oD4)128,1673
(C2×C4).691(C4○D4) = C2×D8⋊C4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).691(C4oD4)128,1674
(C2×C4).692(C4○D4) = C42.383D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).692(C4oD4)128,1675
(C2×C4).693(C4○D4) = C2×C8○D8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).693(C4oD4)128,1685
(C2×C4).694(C4○D4) = C2×C8.26D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).694(C4oD4)128,1686
(C2×C4).695(C4○D4) = C42.286C23φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).695(C4oD4)128,1692
(C2×C4).696(C4○D4) = C42.287C23φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).696(C4oD4)128,1693
(C2×C4).697(C4○D4) = C2×C88D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).697(C4oD4)128,1779
(C2×C4).698(C4○D4) = C2×C87D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).698(C4oD4)128,1780
(C2×C4).699(C4○D4) = C2×C8.18D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).699(C4oD4)128,1781
(C2×C4).700(C4○D4) = C24.144D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).700(C4oD4)128,1782
(C2×C4).701(C4○D4) = C2×C8⋊D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).701(C4oD4)128,1783
(C2×C4).702(C4○D4) = C2×C82D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).702(C4oD4)128,1784
(C2×C4).703(C4○D4) = C2×C8.D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).703(C4oD4)128,1785
(C2×C4).704(C4○D4) = C24.110D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).704(C4oD4)128,1786
(C2×C4).705(C4○D4) = C2×C4.4D8φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).705(C4oD4)128,1860
(C2×C4).706(C4○D4) = C2×C4.SD16φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).706(C4oD4)128,1861
(C2×C4).707(C4○D4) = C2×C42.78C22φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).707(C4oD4)128,1862
(C2×C4).708(C4○D4) = C42.355D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).708(C4oD4)128,1863
(C2×C4).709(C4○D4) = C2×C42.28C22φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).709(C4oD4)128,1864
(C2×C4).710(C4○D4) = C2×C42.29C22φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).710(C4oD4)128,1865
(C2×C4).711(C4○D4) = C2×C42.30C22φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).711(C4oD4)128,1866
(C2×C4).712(C4○D4) = C42.239D4φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).712(C4oD4)128,1867
(C2×C4).713(C4○D4) = C2×C23.36C23φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).713(C4oD4)128,2171
(C2×C4).714(C4○D4) = C2×C23.37C23φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).714(C4oD4)128,2175
(C2×C4).715(C4○D4) = C2×C22.34C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).715(C4oD4)128,2184
(C2×C4).716(C4○D4) = C2×C22.35C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).716(C4oD4)128,2185
(C2×C4).717(C4○D4) = C2×C22.36C24φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).717(C4oD4)128,2186
(C2×C4).718(C4○D4) = C22.44C25φ: C4○D4/C2×C4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).718(C4oD4)128,2187
(C2×C4).719(C4○D4) = C23.225C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).719(C4oD4)128,1075
(C2×C4).720(C4○D4) = C23.231C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).720(C4oD4)128,1081
(C2×C4).721(C4○D4) = C23.235C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).721(C4oD4)128,1085
(C2×C4).722(C4○D4) = C23.241C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).722(C4oD4)128,1091
(C2×C4).723(C4○D4) = C24.218C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).723(C4oD4)128,1096
(C2×C4).724(C4○D4) = C23.250C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).724(C4oD4)128,1100
(C2×C4).725(C4○D4) = C23.253C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).725(C4oD4)128,1103
(C2×C4).726(C4○D4) = C24.221C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).726(C4oD4)128,1104
(C2×C4).727(C4○D4) = C23.255C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).727(C4oD4)128,1105
(C2×C4).728(C4○D4) = C24.563C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).728(C4oD4)128,1151
(C2×C4).729(C4○D4) = C24.254C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).729(C4oD4)128,1152
(C2×C4).730(C4○D4) = C23.344C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).730(C4oD4)128,1176
(C2×C4).731(C4○D4) = C24.278C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).731(C4oD4)128,1189
(C2×C4).732(C4○D4) = C23.368C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).732(C4oD4)128,1200
(C2×C4).733(C4○D4) = C24.577C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).733(C4oD4)128,1225
(C2×C4).734(C4○D4) = C23.395C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).734(C4oD4)128,1227
(C2×C4).735(C4○D4) = C23.410C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).735(C4oD4)128,1242
(C2×C4).736(C4○D4) = C23.472C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).736(C4oD4)128,1304
(C2×C4).737(C4○D4) = (C2×D4).24Q8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).737(C4oD4)128,544
(C2×C4).738(C4○D4) = (C2×C8).103D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).738(C4oD4)128,545
(C2×C4).739(C4○D4) = C8○D4⋊C4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).739(C4oD4)128,546
(C2×C4).740(C4○D4) = C23.36D8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).740(C4oD4)128,555
(C2×C4).741(C4○D4) = C24.157D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).741(C4oD4)128,556
(C2×C4).742(C4○D4) = C24.69D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).742(C4oD4)128,557
(C2×C4).743(C4○D4) = C24.70D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).743(C4oD4)128,558
(C2×C4).744(C4○D4) = (C2×C42)⋊C4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4164(C2xC4).744(C4oD4)128,559
(C2×C4).745(C4○D4) = C23.37D8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).745(C4oD4)128,584
(C2×C4).746(C4○D4) = C24.159D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).746(C4oD4)128,585
(C2×C4).747(C4○D4) = C24.71D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).747(C4oD4)128,586
(C2×C4).748(C4○D4) = C24.10Q8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).748(C4oD4)128,587
(C2×C4).749(C4○D4) = C2.(C4×D8)φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).749(C4oD4)128,594
(C2×C4).750(C4○D4) = Q8⋊(C4⋊C4)φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).750(C4oD4)128,595
(C2×C4).751(C4○D4) = D4⋊(C4⋊C4)φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).751(C4oD4)128,596
(C2×C4).752(C4○D4) = Q8⋊C4⋊C4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).752(C4oD4)128,597
(C2×C4).753(C4○D4) = M4(2).42D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).753(C4oD4)128,598
(C2×C4).754(C4○D4) = C24.72D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).754(C4oD4)128,603
(C2×C4).755(C4○D4) = C24.160D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).755(C4oD4)128,604
(C2×C4).756(C4○D4) = C24.73D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).756(C4oD4)128,605
(C2×C4).757(C4○D4) = C23.38D8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).757(C4oD4)128,606
(C2×C4).758(C4○D4) = C24.74D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).758(C4oD4)128,607
(C2×C4).759(C4○D4) = C42.426D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4164(C2xC4).759(C4oD4)128,638
(C2×C4).760(C4○D4) = M4(2).3Q8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).760(C4oD4)128,654
(C2×C4).761(C4○D4) = M4(2).24D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).761(C4oD4)128,661
(C2×C4).762(C4○D4) = C42.31Q8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).762(C4oD4)128,681
(C2×C4).763(C4○D4) = C42.430D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).763(C4oD4)128,682
(C2×C4).764(C4○D4) = M4(2).30D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).764(C4oD4)128,708
(C2×C4).765(C4○D4) = M4(2)⋊7Q8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).765(C4oD4)128,718
(C2×C4).766(C4○D4) = C42.121D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).766(C4oD4)128,719
(C2×C4).767(C4○D4) = C42.122D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).767(C4oD4)128,720
(C2×C4).768(C4○D4) = C42.123D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).768(C4oD4)128,721
(C2×C4).769(C4○D4) = C42.8D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4164(C2xC4).769(C4oD4)128,763
(C2×C4).770(C4○D4) = C24.83D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).770(C4oD4)128,765
(C2×C4).771(C4○D4) = C24.84D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).771(C4oD4)128,766
(C2×C4).772(C4○D4) = C24.85D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).772(C4oD4)128,767
(C2×C4).773(C4○D4) = C24.86D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).773(C4oD4)128,768
(C2×C4).774(C4○D4) = C42.131D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4164(C2xC4).774(C4oD4)128,782
(C2×C4).775(C4○D4) = C4⋊C4⋊Q8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).775(C4oD4)128,789
(C2×C4).776(C4○D4) = (C2×C8)⋊Q8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).776(C4oD4)128,790
(C2×C4).777(C4○D4) = C2.(C8⋊Q8)φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).777(C4oD4)128,791
(C2×C4).778(C4○D4) = C42.9D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).778(C4oD4)128,812
(C2×C4).779(C4○D4) = (C2×C8).168D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).779(C4oD4)128,824
(C2×C4).780(C4○D4) = (C2×C4).27D8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).780(C4oD4)128,825
(C2×C4).781(C4○D4) = (C2×C8).169D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).781(C4oD4)128,826
(C2×C4).782(C4○D4) = (C2×C8).60D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).782(C4oD4)128,827
(C2×C4).783(C4○D4) = (C2×C8).170D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).783(C4oD4)128,828
(C2×C4).784(C4○D4) = (C2×C8).171D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).784(C4oD4)128,829
(C2×C4).785(C4○D4) = (C2×C4).28D8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).785(C4oD4)128,831
(C2×C4).786(C4○D4) = (C2×C4).23Q16φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).786(C4oD4)128,832
(C2×C4).787(C4○D4) = C42.32Q8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4164(C2xC4).787(C4oD4)128,834
(C2×C4).788(C4○D4) = C22⋊C4.Q8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).788(C4oD4)128,835
(C2×C4).789(C4○D4) = C23.226C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).789(C4oD4)128,1076
(C2×C4).790(C4○D4) = C23.227C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).790(C4oD4)128,1077
(C2×C4).791(C4○D4) = C24.208C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).791(C4oD4)128,1078
(C2×C4).792(C4○D4) = C23.229C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).792(C4oD4)128,1079
(C2×C4).793(C4○D4) = D4×C4⋊C4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).793(C4oD4)128,1080
(C2×C4).794(C4○D4) = C23.234C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).794(C4oD4)128,1084
(C2×C4).795(C4○D4) = C23.236C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).795(C4oD4)128,1086
(C2×C4).796(C4○D4) = C23.238C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).796(C4oD4)128,1088
(C2×C4).797(C4○D4) = C24.212C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).797(C4oD4)128,1089
(C2×C4).798(C4○D4) = C24.558C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).798(C4oD4)128,1092
(C2×C4).799(C4○D4) = C24.215C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).799(C4oD4)128,1093
(C2×C4).800(C4○D4) = C23.244C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).800(C4oD4)128,1094
(C2×C4).801(C4○D4) = C24.217C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).801(C4oD4)128,1095
(C2×C4).802(C4○D4) = C23.247C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).802(C4oD4)128,1097
(C2×C4).803(C4○D4) = C23.251C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).803(C4oD4)128,1101
(C2×C4).804(C4○D4) = C23.252C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).804(C4oD4)128,1102
(C2×C4).805(C4○D4) = C23.316C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).805(C4oD4)128,1148
(C2×C4).806(C4○D4) = C24.252C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).806(C4oD4)128,1149
(C2×C4).807(C4○D4) = C24.568C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).807(C4oD4)128,1172
(C2×C4).808(C4○D4) = C24.569C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).808(C4oD4)128,1174
(C2×C4).809(C4○D4) = C24.299C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).809(C4oD4)128,1218
(C2×C4).810(C4○D4) = C24.300C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).810(C4oD4)128,1219
(C2×C4).811(C4○D4) = C24.301C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).811(C4oD4)128,1221
(C2×C4).812(C4○D4) = C23.390C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).812(C4oD4)128,1222
(C2×C4).813(C4○D4) = C23.401C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).813(C4oD4)128,1233
(C2×C4).814(C4○D4) = C23.402C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).814(C4oD4)128,1234
(C2×C4).815(C4○D4) = C24.579C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).815(C4oD4)128,1235
(C2×C4).816(C4○D4) = C23.404C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).816(C4oD4)128,1236
(C2×C4).817(C4○D4) = C4217D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).817(C4oD4)128,1267
(C2×C4).818(C4○D4) = C42.165D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).818(C4oD4)128,1268
(C2×C4).819(C4○D4) = C4218D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).819(C4oD4)128,1269
(C2×C4).820(C4○D4) = C42.166D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).820(C4oD4)128,1270
(C2×C4).821(C4○D4) = C42.167D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).821(C4oD4)128,1274
(C2×C4).822(C4○D4) = C42.170D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).822(C4oD4)128,1279
(C2×C4).823(C4○D4) = C42.35Q8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).823(C4oD4)128,1284
(C2×C4).824(C4○D4) = C42.172D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).824(C4oD4)128,1294
(C2×C4).825(C4○D4) = C42.173D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).825(C4oD4)128,1295
(C2×C4).826(C4○D4) = C42.176D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).826(C4oD4)128,1299
(C2×C4).827(C4○D4) = C42.177D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).827(C4oD4)128,1300
(C2×C4).828(C4○D4) = C42.262C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).828(C4oD4)128,1656
(C2×C4).829(C4○D4) = C42.678C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).829(C4oD4)128,1657
(C2×C4).830(C4○D4) = M4(2)⋊22D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).830(C4oD4)128,1665
(C2×C4).831(C4○D4) = D4×M4(2)φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).831(C4oD4)128,1666
(C2×C4).832(C4○D4) = M4(2)⋊9Q8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).832(C4oD4)128,1694
(C2×C4).833(C4○D4) = M4(2).10C23φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4324(C2xC4).833(C4oD4)128,1799
(C2×C4).834(C4○D4) = C2×D4⋊Q8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).834(C4oD4)128,1802
(C2×C4).835(C4○D4) = C2×D42Q8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).835(C4oD4)128,1803
(C2×C4).836(C4○D4) = C2×D4.Q8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).836(C4oD4)128,1804
(C2×C4).837(C4○D4) = C2×Q8⋊Q8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).837(C4oD4)128,1805
(C2×C4).838(C4○D4) = C2×C4.Q16φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).838(C4oD4)128,1806
(C2×C4).839(C4○D4) = C2×Q8.Q8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).839(C4oD4)128,1807
(C2×C4).840(C4○D4) = C42.447D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).840(C4oD4)128,1808
(C2×C4).841(C4○D4) = C2×C22.D8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).841(C4oD4)128,1817
(C2×C4).842(C4○D4) = C2×C23.47D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).842(C4oD4)128,1818
(C2×C4).843(C4○D4) = C2×C23.19D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).843(C4oD4)128,1819
(C2×C4).844(C4○D4) = C2×C23.20D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).844(C4oD4)128,1820
(C2×C4).845(C4○D4) = C2×C23.46D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).845(C4oD4)128,1821
(C2×C4).846(C4○D4) = C2×C23.48D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).846(C4oD4)128,1822
(C2×C4).847(C4○D4) = C24.115D4φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).847(C4oD4)128,1823
(C2×C4).848(C4○D4) = C2×C22.46C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).848(C4oD4)128,2202
(C2×C4).849(C4○D4) = C2×C22.47C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).849(C4oD4)128,2203
(C2×C4).850(C4○D4) = C2×D43Q8φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).850(C4oD4)128,2204
(C2×C4).851(C4○D4) = C2×C22.49C24φ: C4○D4/D4C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).851(C4oD4)128,2205
(C2×C4).852(C4○D4) = C23.233C24φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).852(C4oD4)128,1083
(C2×C4).853(C4○D4) = C24.223C23φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).853(C4oD4)128,1106
(C2×C4).854(C4○D4) = C23.321C24φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).854(C4oD4)128,1153
(C2×C4).855(C4○D4) = C24.279C23φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).855(C4oD4)128,1190
(C2×C4).856(C4○D4) = C23.369C24φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).856(C4oD4)128,1201
(C2×C4).857(C4○D4) = C24.304C23φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).857(C4oD4)128,1226
(C2×C4).858(C4○D4) = C23.473C24φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).858(C4oD4)128,1305
(C2×C4).859(C4○D4) = C23.493C24φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).859(C4oD4)128,1325
(C2×C4).860(C4○D4) = C42.98D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).860(C4oD4)128,534
(C2×C4).861(C4○D4) = C42.99D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).861(C4oD4)128,535
(C2×C4).862(C4○D4) = C42.100D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).862(C4oD4)128,536
(C2×C4).863(C4○D4) = C42.101D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).863(C4oD4)128,537
(C2×C4).864(C4○D4) = C42.102D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).864(C4oD4)128,538
(C2×C4).865(C4○D4) = M4(2).43D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).865(C4oD4)128,608
(C2×C4).866(C4○D4) = C42.29Q8φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).866(C4oD4)128,679
(C2×C4).867(C4○D4) = C42.30Q8φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).867(C4oD4)128,680
(C2×C4).868(C4○D4) = M4(2)⋊13D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C432(C2xC4).868(C4oD4)128,712
(C2×C4).869(C4○D4) = C42.117D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).869(C4oD4)128,713
(C2×C4).870(C4○D4) = C42.118D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).870(C4oD4)128,714
(C2×C4).871(C4○D4) = C42.119D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).871(C4oD4)128,715
(C2×C4).872(C4○D4) = (C2×C4)⋊2D8φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).872(C4oD4)128,743
(C2×C4).873(C4○D4) = (C22×D8).C2φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).873(C4oD4)128,744
(C2×C4).874(C4○D4) = (C2×C4)⋊3SD16φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).874(C4oD4)128,745
(C2×C4).875(C4○D4) = (C2×C8)⋊20D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).875(C4oD4)128,746
(C2×C4).876(C4○D4) = (C2×C8).41D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).876(C4oD4)128,747
(C2×C4).877(C4○D4) = (C2×C4)⋊2Q16φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).877(C4oD4)128,748
(C2×C4).878(C4○D4) = C4⋊C47D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).878(C4oD4)128,773
(C2×C4).879(C4○D4) = C4⋊C4.94D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).879(C4oD4)128,774
(C2×C4).880(C4○D4) = C4⋊C4.95D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).880(C4oD4)128,775
(C2×C4).881(C4○D4) = (C2×C4)⋊3D8φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).881(C4oD4)128,786
(C2×C4).882(C4○D4) = (C2×C4)⋊5SD16φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).882(C4oD4)128,787
(C2×C4).883(C4○D4) = (C2×C4)⋊3Q16φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).883(C4oD4)128,788
(C2×C4).884(C4○D4) = (C2×C4).24D8φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).884(C4oD4)128,803
(C2×C4).885(C4○D4) = (C2×C4).19Q16φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).885(C4oD4)128,804
(C2×C4).886(C4○D4) = (C2×C8).1Q8φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).886(C4oD4)128,815
(C2×C4).887(C4○D4) = C2.(C83Q8)φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).887(C4oD4)128,816
(C2×C4).888(C4○D4) = (C2×C8).24Q8φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).888(C4oD4)128,817
(C2×C4).889(C4○D4) = Q8×C4⋊C4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).889(C4oD4)128,1082
(C2×C4).890(C4○D4) = C23.237C24φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).890(C4oD4)128,1087
(C2×C4).891(C4○D4) = C24.219C23φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).891(C4oD4)128,1098
(C2×C4).892(C4○D4) = C24.220C23φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).892(C4oD4)128,1099
(C2×C4).893(C4○D4) = C4220D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).893(C4oD4)128,1273
(C2×C4).894(C4○D4) = C42.169D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).894(C4oD4)128,1278
(C2×C4).895(C4○D4) = C42.171D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).895(C4oD4)128,1280
(C2×C4).896(C4○D4) = C42.37Q8φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).896(C4oD4)128,1303
(C2×C4).897(C4○D4) = C42.180D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).897(C4oD4)128,1314
(C2×C4).898(C4○D4) = M4(2)⋊23D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).898(C4oD4)128,1667
(C2×C4).899(C4○D4) = Q8×M4(2)φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).899(C4oD4)128,1695
(C2×C4).900(C4○D4) = C2×C4⋊D8φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).900(C4oD4)128,1761
(C2×C4).901(C4○D4) = C2×D4.D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).901(C4oD4)128,1762
(C2×C4).902(C4○D4) = C2×D4.2D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).902(C4oD4)128,1763
(C2×C4).903(C4○D4) = C2×C4⋊SD16φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).903(C4oD4)128,1764
(C2×C4).904(C4○D4) = C2×C42Q16φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).904(C4oD4)128,1765
(C2×C4).905(C4○D4) = C2×Q8.D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).905(C4oD4)128,1766
(C2×C4).906(C4○D4) = C42.443D4φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).906(C4oD4)128,1767
(C2×C4).907(C4○D4) = C2×C22.50C24φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).907(C4oD4)128,2206
(C2×C4).908(C4○D4) = C2×Q83Q8φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C4128(C2xC4).908(C4oD4)128,2208
(C2×C4).909(C4○D4) = C2×C22.53C24φ: C4○D4/Q8C2 ⊆ Aut C2×C464(C2xC4).909(C4oD4)128,2211
(C2×C4).910(C4○D4) = C424C8central extension (φ=1)128(C2xC4).910(C4oD4)128,476
(C2×C4).911(C4○D4) = C43.C2central extension (φ=1)128(C2xC4).911(C4oD4)128,477
(C2×C4).912(C4○D4) = (C4×C8)⋊12C4central extension (φ=1)128(C2xC4).912(C4oD4)128,478
(C2×C4).913(C4○D4) = C4×C22⋊C8central extension (φ=1)64(C2xC4).913(C4oD4)128,480
(C2×C4).914(C4○D4) = C42.378D4central extension (φ=1)64(C2xC4).914(C4oD4)128,481
(C2×C4).915(C4○D4) = C42.379D4central extension (φ=1)64(C2xC4).915(C4oD4)128,482
(C2×C4).916(C4○D4) = C8×C22⋊C4central extension (φ=1)64(C2xC4).916(C4oD4)128,483
(C2×C4).917(C4○D4) = C23.36C42central extension (φ=1)64(C2xC4).917(C4oD4)128,484
(C2×C4).918(C4○D4) = C23.17C42central extension (φ=1)64(C2xC4).918(C4oD4)128,485
(C2×C4).919(C4○D4) = C4×C4⋊C8central extension (φ=1)128(C2xC4).919(C4oD4)128,498
(C2×C4).920(C4○D4) = C43.7C2central extension (φ=1)128(C2xC4).920(C4oD4)128,499
(C2×C4).921(C4○D4) = C42.45Q8central extension (φ=1)128(C2xC4).921(C4oD4)128,500
(C2×C4).922(C4○D4) = C8×C4⋊C4central extension (φ=1)128(C2xC4).922(C4oD4)128,501
(C2×C4).923(C4○D4) = C4⋊C813C4central extension (φ=1)128(C2xC4).923(C4oD4)128,502
(C2×C4).924(C4○D4) = C4⋊C814C4central extension (φ=1)128(C2xC4).924(C4oD4)128,503
(C2×C4).925(C4○D4) = C42.425D4central extension (φ=1)64(C2xC4).925(C4oD4)128,529
(C2×C4).926(C4○D4) = C42.95D4central extension (φ=1)64(C2xC4).926(C4oD4)128,530
(C2×C4).927(C4○D4) = C23.32M4(2)central extension (φ=1)64(C2xC4).927(C4oD4)128,549
(C2×C4).928(C4○D4) = C24.53(C2×C4)central extension (φ=1)64(C2xC4).928(C4oD4)128,550
(C2×C4).929(C4○D4) = C428C8central extension (φ=1)128(C2xC4).929(C4oD4)128,563
(C2×C4).930(C4○D4) = C42.23Q8central extension (φ=1)128(C2xC4).930(C4oD4)128,564
(C2×C4).931(C4○D4) = C425C8central extension (φ=1)128(C2xC4).931(C4oD4)128,571
(C2×C4).932(C4○D4) = C424C4.C2central extension (φ=1)128(C2xC4).932(C4oD4)128,572
(C2×C4).933(C4○D4) = C23.21M4(2)central extension (φ=1)64(C2xC4).933(C4oD4)128,582
(C2×C4).934(C4○D4) = (C2×C8).195D4central extension (φ=1)64(C2xC4).934(C4oD4)128,583
(C2×C4).935(C4○D4) = C23.22M4(2)central extension (φ=1)64(C2xC4).935(C4oD4)128,601
(C2×C4).936(C4○D4) = C232M4(2)central extension (φ=1)64(C2xC4).936(C4oD4)128,602
(C2×C4).937(C4○D4) = C4⋊C43C8central extension (φ=1)128(C2xC4).937(C4oD4)128,648
(C2×C4).938(C4○D4) = (C2×C8).Q8central extension (φ=1)128(C2xC4).938(C4oD4)128,649
(C2×C4).939(C4○D4) = C22⋊C44C8central extension (φ=1)64(C2xC4).939(C4oD4)128,655
(C2×C4).940(C4○D4) = C23.9M4(2)central extension (φ=1)64(C2xC4).940(C4oD4)128,656
(C2×C4).941(C4○D4) = C42.61Q8central extension (φ=1)128(C2xC4).941(C4oD4)128,671
(C2×C4).942(C4○D4) = C42.27Q8central extension (φ=1)128(C2xC4).942(C4oD4)128,672
(C2×C4).943(C4○D4) = C42.325D4central extension (φ=1)64(C2xC4).943(C4oD4)128,686
(C2×C4).944(C4○D4) = C42.109D4central extension (φ=1)64(C2xC4).944(C4oD4)128,687
(C2×C4).945(C4○D4) = C42.327D4central extension (φ=1)128(C2xC4).945(C4oD4)128,716
(C2×C4).946(C4○D4) = C42.120D4central extension (φ=1)128(C2xC4).946(C4oD4)128,717
(C2×C4).947(C4○D4) = C4×C42⋊C2central extension (φ=1)64(C2xC4).947(C4oD4)128,1002
(C2×C4).948(C4○D4) = D4×C42central extension (φ=1)64(C2xC4).948(C4oD4)128,1003
(C2×C4).949(C4○D4) = Q8×C42central extension (φ=1)128(C2xC4).949(C4oD4)128,1004
(C2×C4).950(C4○D4) = C4×C22.D4central extension (φ=1)64(C2xC4).950(C4oD4)128,1033
(C2×C4).951(C4○D4) = C4×C422C2central extension (φ=1)64(C2xC4).951(C4oD4)128,1036
(C2×C4).952(C4○D4) = C2×C42.12C4central extension (φ=1)64(C2xC4).952(C4oD4)128,1649
(C2×C4).953(C4○D4) = C2×C42.6C4central extension (φ=1)64(C2xC4).953(C4oD4)128,1650
(C2×C4).954(C4○D4) = C2×C42.7C22central extension (φ=1)64(C2xC4).954(C4oD4)128,1651
(C2×C4).955(C4○D4) = D4×C2×C8central extension (φ=1)64(C2xC4).955(C4oD4)128,1658
(C2×C4).956(C4○D4) = C2×C89D4central extension (φ=1)64(C2xC4).956(C4oD4)128,1659
(C2×C4).957(C4○D4) = C2×C86D4central extension (φ=1)64(C2xC4).957(C4oD4)128,1660
(C2×C4).958(C4○D4) = Q8×C2×C8central extension (φ=1)128(C2xC4).958(C4oD4)128,1690
(C2×C4).959(C4○D4) = C2×C84Q8central extension (φ=1)128(C2xC4).959(C4oD4)128,1691

׿
×
𝔽